بهترین ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-May-2012
 

"دانیل فرید، نماینده وزارت خارجه آمریکا در مسائل مربوط به اردوگاه اشرف، در گزارشی به کنگره، خبر داد که آمریکا پرونده های بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را یک به یک بررسی می کند و به آنها که شرایط لازم را داشته باشند، پناهندگی می دهد."

بدلایل عدیده دوستدار اعضاء و مخالف سازمان مجاهدین خلق بوده و هستم و خواهم بود.

به همین خاطر، خبر نماینده آمریکا مبنی بر اعطا پناهندگی به اعضاء واجد شرایط مجاهدین را خبری خوش و خروج نام آن سازمان از لیست تروریستی که مانعی برای انجام این کار میبود دیگر برایم ارزشی ندارد. به اینجا ؛ اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

اعضاء مجاهدین، با رؤسا و تبهکاران اشتباه نشود، ایرانیان پاک نهادی هستند. در راستۀ آزادی و زندگی بهتر برای ایرانیان، به مفهوم کامل کلمه قید زندگی را زده اند. ولیکن شوربختانه در دام کالت، فرقه ای افتاده اند که درنهایت بدنبال کسب قدرت برای رهبرانش است.

امیدوار باید بود که این اعضاء خوش نیت مجاهدین بزودی از چنگال کالت رهایی یافته و سلامت روحی و بعضاً جسمی خود را باز یابند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred