فوتبال ممنوع

Fred
by Fred
04-Jul-2012
 

اسماعیل احمدی‌مقدم، رئیس گزمه ها که با جناق احمدی نژاد، سوگلی از چشم افتاده است، گفته:

"ماهواره ام‌الفساد است لذا باید جلوی فساد را گرفت و هم با معلول برخورد کنیم.

به اسم ترویج سینما فوتبال را در سینما پخش کردند؛ این اقدام پیامدها‌ی بسیار زشتی داشت.

پلیس با این زشتی‌ها برخورد کرد اما مورد هجمه قرار گرفت؛ آیا رونق سینما این است.

وی با اشاره به استقرار واحدهای انتظامی در شهر تهران تأکید کرد: این اقدام به خاطر جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی، حمل حیوانات به خصوص سگ و ایجاد امنیت بیشتر است."

به عبارت دیگر؛ کار و بار گزمه های مسلمین حاکم ایجاد و حفظ فضای پلیسی و خفقان است و هر روز بهانۀ جدیدی برای این کار میتراشند.

سئوال:

"زشتی" تماشا کردن بازی فوتبال در سینماها چیست؟

پدر کشتگی مسلمین حاکم با سگ، یا به لسان خودشان، کلب چیست؟

آیا حد و حصری برای ایرانی ستیزی اینان وجود دارد؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred