سفر ناگهانی رضا پهلوی به اسرائیل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Jul-2012
 

تحلیل های سیاسی براساس داده های من درآوردی سره را از ناسره سوا و غرض ورزی را عیان میکند.

در یکی از همین دست تحلیل ها، گفته شده؛ نقل به مضمون، معلوم شده که اسرائیل از راه مجاهدین خلق، فیزیک دانان را به قتل می رسانده، و رضا پهلوی هم به اسرائیل رفته، "علناً در تلویزیون ارتش اسرائیل" از اسرائیل درخواست پول و امکانات کرده.

تا آنجاییکه اخبار موثق مطرح است؛ نه "معلوم" شده که ترورها کار کی بوده و نه رضا پهلوی به اسرائیل رفته و "علناً در تلویزیون ارتش اسرائیل" درخواست پول و امکانات کرده.

سئوال:

اگر رضا پهلوی برود اسرائیل و بجای مخفیانه، از آنها علناً درخواست کمک برای آزادسازی ایران کند کار بدی کرده؟

آیا پیش از به قدرت رسیدن، چپولان، هواداران شارلاتان علی شریعتی و دیگر اعضاء حاکمیت مسلمین بر ایران که شامل اکنون دک شدگان آنها میشود، از همه منجمله قذافی، ناصر، عرفات و دیگر از ایندست مخفیانه کمک نمیگرفتند؟

در ٣٤ سال گذشته؛ کشورهای عربی چه گلی به سر ایرانیان زده اند و اسرائیل چه بلایی سر ایرانیان آورده؟

همین حالا، منابع سرشار مالی غیبی خیل مسلمین "اصلاح طلب" تاریخ مصرف گذشته و به کفرستان هجرت داده شده از کجا میباشد؟

آیا کشوری وجود دارد که در مبارزه برای آزادی از دیگران کمک نگرفته باشد؟

عمداً عوض کردن جای دوست و دشمن تا کی؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Arash Kamangir

Regarding RP's trip

by Arash Kamangir on

I don't know if it is true or false that RP has travelled to Israel to ask for help. If he has, then good for him and this was overdue for long time. Israel is leading the World in fighting the evil regime in Iran and It makes sense that Reza Pahlavi make sure he keeps close contact to Israel.


مآمور

نه "معلوم" شده که ترورها کار کی بوده

مآمور


نگفتی کار کی بوده؟؟؟!!

I wear an Omega watch


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

این رضای عقب‌افتاده، واسه خوشگل کردن پرونده‌ش فقط یه سفر به اسرائیل رو کم داره...

در
مورد اون تیکه‌ای هم که راجع به کمک خارجیان در جهت نیل به مقاصد
آزادیخواهانه در متن بلاگ شریف چپانده شده باید گفت که بدنامی اسرائیل در
اذهان اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، واقعیت تلخ و نهادینه‌شده ایست که
این تبلیغات نوشتاری روزانه شما از پس آن بر نمیاید....

 


Demo

میمون و مبارک باد!

Demo


 


در مورد دوست و یا دشمن بودن شخص رضا پهلوی میمون میتواند موثرترین وسیله باشد در مشخص نمودن جایگاه مخصوص این معظم له در هر ٢ مورد!
بادا بادا مبارک بادا! رضا جون ٢ باره شه بادا!