ایرانیان اونکاره


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Sep-2012
 

حاجی برای نهمین بار به نیویورک آمده، هشت بار آن در مقام رئیس جمهور برگزیده خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر.

در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، بجز بلغور کردن اندکی عربی و مقدار زیادی گنده گویی های مختص مسلمین حاکم و صد البته همه چیز با چاشنی یهود و آمریکا ستیزی که معمولاً با خروج دستجمعی حضار مواجه میشود، حاجی چیزی در چنته ندارد.

البته نباید فراموش کرد که اونکاره های ریزه خوار مقیم آمریکا و کانادا برای آخرین بار سر خوان کرم او و پدر عروس و رئیس دفترش، رحیم مشایی، خواهند نشست و به خرج مردم ایران شکم و جیب ها پر کرده و قربان صدقه قساوت ها، بلاهت ها، جهالت ها، بی عرضگی ها و دزدیهای مقامات نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره خواهند رفت.

از قرار استقبال ویژه ای هم برای حاجی و هیئت صد و خورده ای همراهش از سوی آزادیخواهان و ایراندوستان در نیویورک ترتیب داده شده و در جلو هتل مجلل آنها هم خواهند بود.

دور نیست روزیکه پس از سرنگونی کلیت حاکمیت نکبت مسلمین و بر قراری دموکراسی در ایران، مقامات ایرانی منتخب مردم با استقبال شایسته و بایسته روبرو شوند و زمان سرافکندگی ایرانیان پایان یابد، آنروز دور نیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

Is Hooman joon still the interpreter?

by anglophile on

Or is he enjoying the fruits of his regime apologist publications and interviews in the comfort of the house donated to him by the presidential decree in Tehran?

 

see a sample for yourself:

//bigthink.com/ideas/13541