ایران؛ سرقت وبسایت

Fred
by Fred
23-Nov-2012
 

پیشتر در مطلبی کوتاه خبر پایان عمر پربار ۲۴ سالۀ رادیو ۲۴ ساعته صدای ایران مستقر در لس آنجلس تقدیم شد. اینجا.

اکنون وبسایت آن رادیو خوش نام، KRSI.net ، ساکن جدیدی دارد و او شخصی نیست جز سوگلی از چشم افتاده. حالا که نزدیک پایان دوران میدانداری فاجعه بار اوست، مانند دیگر اسلامیست ها ،به سُنت سرقت روی آورده است.

"یاد داشت های شخصی محمود احمدی نژاد" را میتوانید به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیس و فرانسه در وبسایت KRSI.net بخوانید و حظ کنید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred