عاشورا و سادیسم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Nov-2012
 

بمناسبت عاشورا، آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی در تلویزیون گفته:

" درک حقیقت عاشورا بدون گریه امکان پذیر نیست.

متاسفانه در یکی از نشریات مطلبی نوشته شده بود که به جای گریستن باید به نگریستن فکر کرد؛ این در حالی است که در این قضیه گریه و بکا [اشک و زاری] فکر انسان را عمق و گسترش میدهد تا بتواند به حقیقت واقعه دست یابد.

انبیای الهی با گریستن و اشک ریختن برای امام حسین(ع) به خداوند تبارک و تعالی تقرب پیدا می کردند..."

اینکه چگونه حضرت آیت الله از نحوه تقرب انبیا نزد الله، آنهم آنانی که بسیار پیش از امام حسین از دنیا رفته بودند خبر دارد مورد نظر این چند سطر نیست.

غرض اشاره به اصرار آقایان به وجود الله علاقمند به اشک و لابه مخلوق خود، یا به عبارت دیگر، الله سادیسمی است.

و دیگر آنکه، نفرت حضرات از شادی مردم و پافشاری بر اشک در آوردن و این دیدگاه که غم و غصه و زاری "فکر انسان را عمق و گسترش میدهد" و برحذر داشتن مردم از روش تعقل در درک بهتر دین و دینداری.

مرید خرقه دُردی کشان خوش خویم !

تبریک

پ.ن. این آیت الله پسر همان آیت اللهی است که فتوای قتل رافق ناظر اوغلو تقی‌زاده راد داد و شاپسر هم پس از قتل آن نویسندۀ خوش طینت، از فرمان باباجون دفاع کرد. به اینجا سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

سادیسم دینداری

Demo


قبلأ هم ذکرشد که تفاوت بین یک متدین و یک مومن همانند تفاوت است بین یک آدم آهنی و یک انسان (و نه بشر که فرق بسیار است بین انسان و بشر). در مورد متدین و یا دیندار کلمه ای در قرآن نیست ولی مومن و باایمان است که مورد خطاب خداست در دین خالصش. متدین را حوضچه های دینی قم و مشهد و نجف و کربلا و غیره تولید میکند و درجات دینی! چون حجت الاسلام و آیت ... هم بهشان اعطا میکند ولی مومن را خالق حق و عدالت تولید و رشد میدهد که همچون پیامبران خود فقط آنها را شناسایی کرده و در آخر به نزد خود باز می آورد. مومن از سرگذشت کشته شدگان در راه خدا و از برای بر قراری حق و آزادی همنوع خود پند میگیرد و بر ایمانش افزوده میشود ولی متدین مراسم سوگواری و عزاداری تکراری و نمایشی از برایشان راه انداخته و خود و خلق خدا را می فریباند. مومن مثلأ از اینکه هموطن زلزله زده اش در آذربایجان سر پوش ندارد آرامش و قرار ندارد ولی متدین سرگرم است به سرپوش گذاشتن به حقایق و دردناک چون روز روشن. متدین از فواید دینی و روانی گریه حکایتها دارد و لی حکایت مومن حکایت قلب پاکش و قصه چشمان گریان او هست از بهر نیایش خدا و از بهر ظلم رفته بر خود و دیگران و آنهم فقط در پنهان و در محراب خود و نه از برای نمایش و نه در حضور دیگران.      


salman farsi

Brother Fred

by salman farsi on

 

 

 

از قرار معلوم حضرت مولانا نیز با آیت ا... فاضل لنکرانی هم قول هستند. این برادر شما که من باشم در این باره مطلبی نوشته بودم:

 

گریه بر هر درد بی‌ درمان دواست

 

 

 

For an Islamic democracy