نام های عزيز

بيدار شو!


Share/Save/Bookmark

نام های عزيز
by shokooh.pasargad
02-May-2008
 

هزار و يک شب از سنگ های آتش گذشتم

هزار و يک شب از صخره های ذوب شده،

قلعه های سنگ باران

و تازيانه های درد

خواب بودی و جادو، و نمی ديدی

که خورشيد از زخم هايم سر می کشد

خليفه ايستاده بود، پشت به نام های عزيز

و خون در چشم های جهالت می جوشيد.

گفتم بيدار شو!

قصه هايم تمام نمی شود:

کشتی ها را ببين

از صبح های نيامده می آيند

و از جزايری

که قلبی از آتش دارند

بيدار شو!

شهرهای گندم منتظرند

و اسب ها تنها بر جاده هايي می تازند

که شتاب از نفس شان می گذرد

بيدار شو

و بوسه های مرا بر شقيقه ات بخوان

آتشفشان از کف دريا که برآيد

خبر نمی شوی!

چنگ هزاران ساله را بشنو

خراش ها تازه اند،

خونی شريف در رگ موسيقی می گردد

و صدا سبز می شود

بيدار شو و ببين

ستون های سوخته

دوباره می رويند

شهرهای غرق شده

زنده می شوند

و نام های عزيز

به آب ها وزمين ها بازمی گردند

***

بيدار که می شوي

جنون عطر بيد

دوباره در گيسوانم می گردد

و زنجيرها پاره می شوند

بيدار شو !

و آفتابگردانی کنار گيسوانم بگذار

***

شکوه ميرزادگي

اول ماه مه


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
Abarmard

I am not sure if I understand

by Abarmard on

I love the Tashbih or imagery, nice mellow sounds and beautifully composed. Yet I am not sure how to interpret it. It sounds more like a social based poem that wants to stand for a cause, but not sure what. Probably this is not your first poem, and if it's not, having not read any other of your work makes it hard to realize your point.

If possible, please give a bit of a background so we could realize the correct connotation.

Thank you.


default

Notion of love.

by Francesco Sinibaldi (not verified) on

In the sky
the sunny cloud
appears like a
delicate candle in
the song of your
heart, and sometimes,
when you pray
with clasped hands
recalling the past,
a young bird
arrives near the
sound of a footprint,
and ever delights,
in a notion of love.....

Francesco Sinibaldi