می‌خواهم بدانم

Invitation by Oriah Mountain Dreamer


Share/Save/Bookmark

می‌خواهم بدانم
by sahar60
24-Jul-2008
 

برای من مهم این نیست که راه امرار معاش تو چیست. من می‌خواهم بدانم تو چه چیزی را با تمام وجود میخواهی‌ و آیا جرات تصور رسیدن به عمیقترین خواستهایت را داری.

برای من مهم این نیست که تو چند سال داری. من می‌خواهم بدانم که آیا تو حاضری به خاطر عشق، به خاطره ارزوهایت، برای تجربه کردن زنده بودن ریسک کنی‌ که افسر گسیخته و دیوانه به نظر بیایی.

برای من مهم این نیست که اختر شناسان در آینهٔ اقبالت چه می‌ بینند. من می‌خواهم بدانم آیا تو مرکز حزن خودت را دریافته ی، آیا در رو یا روی با نا به حقی‌ زندگی پذیراتر شده ی به زندگی‌، و یا جم و بسته شدی از ترس درد بیشتر! من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ درد را ببینی‌، درد خودت و درد من را، بدون حرکتی‌ برای قایم کردن، کمرنگ کردن، و یا عوض کردن آن.

من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ با شادمانی باشی‌، با شادمانی من و خودت; آیا میتوانی‌ با شیفتگی برقصی و اجازه بدهی‌ وجد سراپای وجودت را بگیرد بدون اینکه به خودت نهیب بزنی‌ که مواظب باش، واقع گرا باش و یا محدودیتهای انسان بودن را به خودت یاد آور شوی.

برای من مهم این نیست که آیا داستانهای که به من می‌ گوی حقیقت دارند یا نه. من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ توقعات کس دیگری را بشکنی در راه راستین ماندن به خودت. آیا میتوانی‌ تهمت خیانت را تا ب بیاوری و به وجود خودت خیانت نکنی‌.

من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ شکست را بپزیری، شکست خودت و من را، و هنوز لب دریا چه با یستی و به نقره گونی ماه فریاد سردهی که "آری!"

برای من مهم این نیست که تو کجا زندگی‌ میکنی‌ و یا ثروت ا ت چقدر است، من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ بعد از یک شب یاس و حزن، خسته و عمیقا زخمی، برخیزی و کار لازم را برای کودکان انجام دهی‌.

برای من مهم این نیست که در کجا، چه، و از چه کسی‌ درس گرفته ای. من می‌خواهم بدانم چه چیزی تو را تغذیه می‌کند، از درونت، وقتی‌ ایمانت به همه چیز دیگر نابود می‌ شود.

من می‌خواهم بدانم آیا تو میتوانی‌ با خودت تنها باشی‌ و آیا همراهت را در لحظات پوچی دوست میداری.

برای من مهم این نیست که تو چه کسانی‌ را میشناسی و یا چگونه به اینجا رسیده ای. من می‌خواهم بدانم آیا تو با من در مرکز آتش خواهی ایستاد و پس نخواهی کشید؟


Share/Save/Bookmark

 
Majid

Just refering to the last "verse"

by Majid on

Whether I stand "my" position or "I" withdraw ....is all together a different question (proven to myself already) !!

But..........with you? how did "WE" get there ? and..... who is this "WE"? or better yet, who are "YOU"?

 THAT's the question!


default

In the natural field.

by Francesco Sinibaldi (not verified) on

A flash of
light falls in the
bedroom with
an evident strength,
and I search, in
my childhood, the
sound of a blackbird,
a beautiful noise
and the love for
a dream.

Francesco Sinibaldi


Mazloom

Yes,

by Mazloom on

I have been there, done that.  I don't recommend it to anyone.


IRANdokht

Mr most eligible...

by IRANdokht on

Although "that's asking for too much" was the exact phrase I thought of after reading the last verse of this translated version, I have to wonder why you asked  sahar60 about what she has to offer in return...

You can send those inquiries and comments to:

//www.oriahmountaindreamer.com/

Good luck

IRANdokht


default

you are asking for too much

by The most elligible male in the block (not verified) on

A typical commitment request, but what do you have to offer in return? We all have to ask ourselves "what do I offer in return?" It is easy to ask and have lots of expectations, but relationship only work better if all favors somewhat get reciprocated.....

Thanks


default

This is like a letter from

by Anonymous on

This is like a letter from God.