هيچ معجزه ای نيست!


Share/Save/Bookmark

هيچ معجزه ای نيست!
by shokooh.pasargad
31-Jul-2008
 

>>> Listen to the poem 

وقتی که پتک ها

بر کلمات روشن باستانی

فرود آمدند

چشم های شب بسته بود.

تنها ارابه ران صورت فلکی

و  آتشکده ای در اعماق خاک

شاهد ما شدند

***

نمی دانم

در کدام لحظه اتفاق افتاد

چه وقت از دهمين ثانيه گذشت

و انفجار بزرگ  چگونه رخ داد

که از آسمان فرود آمديم

و بر ساحل ستاره شديم

نگاه کن!

هنوز لاک پشت ها از صدای چنگ خدايان می ترسند،

هنوز خواب نجات دهنده را می بييند،

و هنوز قدم های کوچک شان نقشی محتاط بر ماسه ها می کشد.

هنوز نمی دانند

قهرمانان بازاری اند

پيامبران فرسوده

هيچ معجزه ای نيست

مگر عشق

ـ همان حيات هوشمندی که

تنها در سياره های زنده نفس می کشد،

از فرمان خدايان سر می پيچد،

و بر تن سيب بوسه می زند.

***

نگاه کن!

کتبيه ی زخمی همچنان آرام است

و برلبان سنگي اش

شادمانی می خندد.

می داند، آتش فرو نمی نشيند

تا آتشکده ای باقی است

جبر است شادمانی ما

در پايان زخم و نمک

و آغاز راه های ابريشم و شير،

وقتی که ذره های کوچک نور

می گردند و می گردند و می گردند

و گوی بزرگی از  آتش می شوند

تا از حلقه های مهر بگذرند

***

می گردی و نگاهم می کنی

آبی می شوم

سرخ می شوم

آفتاب می شوم

و عطر مست بيدهای مجنون

در نفس آتش می پيچد.

***

می دانم

ديگر آهن و اتم

قلب زمين را زخمی نخواهد کرد

و تيرگی و خشم

مهربانی را.  

>>> Listen to the poem 


شکوه ميرزادگي
بيست و نهم جولای

shokoohmirzadeg.com


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
Manoucher Avaznia

گلکی کاشته ای

Manoucher Avaznia


گلکی کاشته ای

با طراوت، خوش بو.


Jahanshah Javid

Love

by Jahanshah Javid on

So true... there's no miracle other than love. So beautiful:

می دانم

ديگر آهن و اتم

قلب زمين را زخمی نخواهد کرد

و تيرگی و خشم

مهربانی را.