شرقی دوست داشتنی

چرا قاطبه را دوست داریم؟


Share/Save/Bookmark

 شرقی دوست داشتنی
by Parviz Forghani
11-Feb-2008
 

هروقت نمایش "ایتالیا ایتالیا" را میبینم درست مثل این است که برای امروز ساخته شده است. گیرم برخی شخصیت ها و موقعیت ها پوستشان، اسمشان وتاحدودی ظاهرشان را عوض کرده باشند.

آقای قاطبه هنوزهم بعد ازگذشت بیش از سی سال تروتازه ودوست داشتنیست!

چرا قاطبه را دوست داریم؟

او که یک شارلاتانِ متقلبِ کلاهبردارِ دروغگویِ ریاکارِنامردِ نارفیق بیش نیست؟ او که میدانیم تا رویمان را برگردانیم کلاهمان را خواهد برداشت؟ او که میدانیم بازبان چرب ونرمش درپی خالی کردن جیب مان است؟ او که می دانیم به زن وبچه خودش هم رحم نمی کند، تا چه رسد به من وشما؟

راستی چرا؟

قاطبه یک ایرانی تمام عیاراست!

اولین نشانه اش؟ او نماینده قاطبه اهالی محترم است بدون این که قاطبه اهالی محترم روحشان هم خبردارباشد. او به جای قاطبه اهالی محترم حرف می زند وفکر می کند هرچه او بگوید تجلی خواست مردم است. یک منش کاملاً ایرانی.

دومین نشانه اش؟ اونه تنها نماینده قاطبه اهالی محترم است، بلکه نماینده دائم وهمیشگی وغیرقابل تعویض هم هست. یعنی آن چه را که همه نماینده ها، چه وکیل، چه وزیر، چه مدیرکل، چه رئیس جمهور، چه رهبر، چه شاه، چه وغیره دردل دارند او بی تعارف وتکلف در پی اسم وعنوانش می آورد. همین رک بودنش دوست داشتنیست!

سومین نشانه اش؟ لاف وگزاف زن قهاریست، یک پهلوان کچل مدرن! درلاف زدن کم نمی آورد. با روسای جمهوردنیا سروسردارد. با خواننده ها وهنرمندان مشهورفالوده می خورد، خودش را درهمه جا وی آی پی جامی زند اما دستش حتی به مونس وصغی وحبیب ویالونی هم به زوربند است!

چهارمین نشانه اش؟ درعین همه کاره گی هیچکاره است! هرچیزی وهرکاری ازاو بخواهی نه نمی گوید. جه نیاز به محلل برای ابطال سه طلاقه کردن زن باشد، چه دعوت ازهنرمندان سرشناس برای جشن عروسی، چه اخذ پذیرش ازدانشگاه های معتبر غرب، جه خریدن اتومبیل و چه ایفای نقش یک میلیونر ایتالیایی ( که ازقضا هم پالکی خودش ازآب درمی آید). حتی درزندان هم خودرا ازصاحبان نفوذ جا می زند وبرای کم کردن دوران حبس هم سلولی ها، آن هارا تلکه می کند.

پنجمین نشانه اش؟ مردمی وساده زیست است. با همه آن لاف وگزاف ها وقمپوزها، سوار موتورگازی رکس می شود، فردین وار درکوجه پس کوچه های جنوب شهر دریک خانه اجاره ای درب وداغان زندگی می کند. کفگیرش همیشه به ته دیگ خورده است وازصاحب خانه غدارشاکیست. عشقش هم ترانه های کوچه بازاریست و عرق سگی را با مزه لیته به شراب بوردوی فرانسه ترجیح می دهد.

ششمین نشانه اش؟ یک بارقه های رقیقی از با معرفتی ومرام آبکی را گاهی بروز میدهد. هوای مونس را دارد وعده ای گروکوربدترازخودرا درتیمش جمع کرده وبه دست آن ها کارخودرا پیش می برد.

هفتمین نشانه اش؟ یک نشانه های کم رنگ وآبکی را هم از دشمنی با مافیایی ها و ثروتمندان ناکس (مرفهین بی درد؟) که وجود آن ها دراقای نودوسه وخانم مفخم متجلی شده است بروز می دهد.

هشتمین نشانه اش؟ قاطبه با همه زرنگی ها ودوزوکلک ها آدم ساده ی بازنده و خرمردرندیست. آخر سر سرش کلاه می رود و نمی تواند از آن همه نمد قالتاق بازی برای خودش یک کلاهی دست وپا کند ودست آخر همیشه بازنده ازآب درمی آید.

نهمین نشانه اش؟ هوسباز وبی خیال ودمدمی مزاج است. درمقابل خم ابروی جنس مخالف آب دهانش راه می افتد وخودرا می بازد. و از تظاهر به این که یک دختربازدست اول است هیچ ترسی ندارد. بدون نگرانی ازآینده درحال گسترده به سر می برد.

دهمین نشانه اش؟ غلط انداز و خوش ظاهرومتظاهر به فرنگی مابی است. یک دست کت شلوار اتوکشیده، قد بلند وموهای آرایش کرده، حرف های قلمبه سلمبه (اگرچه غلط غولوط) ومهم ترازهمه پاپیون برای او ازنان شب هم واجب تراست.

یازدهمین نشانه اش؟ به خدا هم گوشه چشمی دارد! با آن همه گند کاری هایش، وقتی تنها می شود با خدا رازونیاز می کند وازاو می خواهد آن یک استکان نجسی را که هر سرشب با یک پیاله لوبیا نوش جان می کند یک جوری اون بالا ها رفع ورجوع کند وحتی پیشترمی رود وآرزوی (خبیثانه) دلش را با خدا درمیان می گذارد وازاو می خواهد همسرش را به سرطان مبتلا کند!

بازهم بگویم؟

راستش به نظرم اگر بنشینیم ودرخلوت کلاه خودرا قاضی کنیم هرکدام ازما یک قاطبه را دروجودمان خواهیم یافت. قاطبه یک ایرانی یا بهتر بگویم یک شرقی تمام عیاراست . شاید برای همین است که اینقدردوستش داریم. قاطبه وایتالیا ایتالیایش تجلی این بیت خواجه شیراز است که نه سی سال پیش بلکه بیش از هفتصدسال پیش سرود:می نوش که شیخ وحافظ ومفتی ومحتسبچون نیگ بنگری همه تزویر می کنند پ.ن.: حیف است که دراین جا یادی نیکو از نوذرآزادی نکنم. او که با آن همه هنرمندی نقش قاطبه را از سریال تلویزیونی اختاپوس شروع کرد وبا هنرمندی تمام آن را جان بحشید تا در"ایتالیا ایتالیا" نقش به کمال رسید. نمیدانم امروزدرکجاست وچه می کند. هرجا که هست سرش سلامت ودلش خوش باد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani
 
Anonymouse

Villagers don't find anything funny?

by Anonymouse on

What is funny to Villagers? What makes them laugh? You tell me. 


Daryush

These kind of shows made villagers uneasy

by Daryush on

These kind of shows on the traditional Iranian society (almost anywhere but Northern Tehran) made Iranians uneasy and worked against women at the time (perhaps). With these shows, the fathers in many backward areas would ban their daughters to go to school so they won't become "Faased" and work in an environment where men are all over them because they were female.
Regardless, being from northern Tehran, I enjoyed these shows greatly.


default

به یاد قاطبه

nevis22 (not verified)


قاطبه: شخص بنده- نماینده دائمی – ثابت- غیر قابل تعویض خدمت قاطبهء حضرات عرض می نمایم که باید با استخدام این منشی خانم جدید فورا- الساعه – راءسا- موافقت اعلامات نمایید.

استاد: آقای قاطبه باز شلوغ کردی...ساکت آقا!

قاطبه: جناب استاد...

صیاد: آقای قاطبه شلوغ نکن ... ببین استاد چه می گوید آقا جان... راستی خانم منشی جدید ایشانند؟ به به ماشاءلله به شمایل و سکنات ایشان...

منشی: خیلی ممنون آقای...

صیاد: صیاد... چاکر شما مهندس صیاد...

قاطبه: به به چه شد آقا جان؟... چاکر شما و قربان شما دیگر چیست آقا؟ جناب مهندس نطق ما نماینده ثابت و دائمی را در نطفه خفه میکند بعد میفرماید چاکر شما و قربان شما و فدای شما منشی خانم گل بلبل سنبل....

استاد: آقای قاطبه بس است... بنشین آقا جان...

قاطبه: بس است چیه استاد جان. جان ناقابل قاطبه به قربانت استاد... ای خانم منشی دسته گل بلبل سنبل نازنین جگر- جان قاطی به قربانت الهی ...

صیاد: مومنت مومنت آقای قاطبه خیلی شلوغ کردی آقا جان. هنوز هیچی نشده قربون صدقهء خانم منشی میری... عجب رویی داره این قاطبه جناب استاد. شما یک چیزی بفرمایید استاد.

منشی: جناب استاد. اجازه می دین یک کلمه صحبت کنم؟

استاد: ای جانم خانم منشی جان... اختیار دارین. اجازهء ما هم دست شماست. آقایان یک لحظه شلوغ نکنید ببینیم خانم منشی چه میخواهند بفرمایند.

قاطبه: ای جان قاطی به فدای آن سخن گفتنت که همچو بلبلان حافظیهء شیراز سخنان نغز و زیبا و باریک و بلند و ...

صیاد: آقای قاطبه چرت نگو این حرفها چیست آقا جان. خانم منشی میخواهند دو کلام افاضه بفرمایند شما اینقدر چرندیات اضافه میکنی... بگذار حرفشان را بزنند آقا... بفرمایید خانم .

منشی: ممنون جناب مهندس... آقای استاد میخواستم عرض کنم من هنوز نیامده بین آقایان اختلاف افتاده و من دوست ندارم موجب تفرقه و اختلاف...

استاد: غلط کردند اختلاف کردند خانم جان این چه حرفی است میزنید. الهی درد و بلای شما تو سر اینها بخورد. تو سر من استاد بخورد. تو سر...

منشی: خدا نکنه جناب استاد این چه حرفیه میزنید.

صیاد: مومنت استاد...

استاد: ساکت شو آقا بگذار حرفم را تموم کنم. خانم منشی خانم عزیز جان استاد به فدایت. به قول آن شاعر: ای بتا ای صنما قبله نما ... مصرع دومش ... ای بتا ای صنما... قبله نما... یادم رفته ...

منشی: اشکال نداره جناب استاد فرمایشتون را بفرمایین

استاد:بعله . این چه حرفی است که شما می فرمایید که موجب اختلاف شدین. غلط میکنند این آقایان که اختلاف کنند. این ها همیشه این طورند خانم. همیشه شلوغ میکنند. تازه امشت خیلی هم آرامند. مگر نه جناب صیاد؟

صیاد: احسنت به استاد عزیز بزرگوار. دقیقا همینطور است خانم منشی. این مجلس ما همیشه همین طور است. اصلا جایی که آقای قاطبه باشد مگر میشه شلوغ نباشه آقا جان؟

قاطبه: چه شد آقا همه کاسه کوزه ها سر این جانب شکسته شد آقا؟ مگر میشود که همه تقصیر ها بر سر ناقابل این جانب شهروند محترم و نمایندهء ثابت ...

صیاد: شروع نکن دوباره قاطی جان. استاد می فرمایند این مجلس همیشه شلوغ است یعنی اینکه خانم منشی بمانند و نگران این سر و صدا ها نباشند...

قاطبه: ای صد البته... بمانند این خانم منشی که جان ناقابل این قاطبه به فدای سر تا پای وزین موزون شکیل شکر آسای پر پستی و بلندی این خانم منشی... ای جان قاطی به فدای...

منشی: ترا خدا نگین جناب قاطبه. جونتون سلامت... خجالت ندین ترا به خدا منو...

قاطبه: ای جانم به فدات. قاطی به فدات...


default

Thanks art2938

by arty (not verified) on

Thank you very much for the info. I am going to save it , since this is about only thing I found on “Anjoman Okhtapoos “
Thanks again you made my day.
PS. The same group are also in move by Mr. Ebrahim Golestan called “ Asrar ganj dareheye jenni (1974)” which as banned in Iran , after it was produced .


default

Bahram 9821 Damet Garm! AYY AKKKKHHHHHH !!!

by Bardar Jody Foster (not verified) on

Thanks for the Ghatebeh Utube. They are fantastic and we all owe you! They are incredible and bring back so much memory and so much fun.


Abarmard

Most of those shows were socially driven

by Abarmard on

The lack of the political freedom had given rise to some social criticism and the shows were designed to bring about a message. They were not accidental. Maybe those in this article is not really about the Iranian farmer or merchant, but rather the Western educated individuals who were "mard e hame tan harif".The best of the best to see the entire Iranian society was and is the "shahr e Ghesseh". That's a really interesting analysis of the Iranian society. Harf nadareh :)

Thanks for this memory


default

My recloections from Anjoman Okhtapoos

by art2938 (not verified) on

Please do not quote me for details!

Anjoman Okhtapoos (referring to sort of mafia/ secret council) was a round table comedy started late 60’s and lasted for a few years. A group of people would gather in Ostad Sadegholdoleh’s (by late Sadegh Bahrami) house and discuss current issues. Mr. Beljee-ke (by Parviz Sayyad) was an intellectual/ hypocrite and leading the group. Other personals were, Mr. Kaff ( asecret agent by late Jahangeer Frouhar), Samanta (Shahnaz Tehrani), Khanoom Mofakham -Ostad Sadegholdoleh’s sister- (by Parvin Dolatshahee, wife of Nozar Azadee), Mr. Ghatebeh ( Nozar Azadee), a spoiled teenager and brat who was the secretary for the group (by Mary Apick), and aghay doctor (by Sirus Ebrahim zadeh). My memory is not helping me more but I think Fereshteh Mahban was with the group. Ezatolah Navid was replaced by Jahanger Frouhar after he passed away. As a kid (7-8 years) I could not understand a word from discussions but was fascinating by some scenes like Shahnaz Tehrani dancing with her loud BESHKANS right at the middle of serious discussion, or fighting of the group and Ostad sadegholdoleh’s allergy for Bademjan (eggplant). He would pass out even by hearing it! The anjoman was representative of all groups and country in a sence.

As all of the legendary Sayad’s production it was intellectually sarcastic of daily life of Iranian citizens. So I do not think we can relate to the content if we can watch it today. The show was canceled by ca. 1351-52 (1971-72).

For Norooz 1356(March-1976), the remaining members of Anjoman Okhtapoos got together and decided that they have to reach out their voice by making a TV show! They gathered for five sessions (aired 1-5 Farvardin 1356) and this time, the late Parviz Fanizaeh as a realtor (mamelat melki) was within the group. They talked about the budget, preparation and all who should be invited to the show to make it real show and influence the audience in their own way. Every night they went to many of the celebrity , like Googoosh, Ramesh, Haydeh, etc and they showed up on the door and blatantly rejected this unknown group of people!

They eventually settled by HARCHE PISH AYAD KHOSH AYAD, the true motive of our beloved IROONEE culture ( Mehrjoee and Moradi Kermani laid this reality out again in Mehman Mammon just 3-4 years ago). The final product was aired on 13 bedar night as Kaf show (taking after Mr. Kaf’s name since he eventually could get approval for the show to be aired!) They sold Ostad’s house to provide the budget and let him to recite one of his poems instead as a fair trade! As you see in the show he could not even finish a BEYT (one line) without Mamelat melkee’s interruption! Parviz Fanizadeh got into an argument with Sayad and sadly did not show up for the Kaf-show, we could have enjoyed another performance by him. As you all know the masterpiece is still alive. It has happened to me to sit with younger generation and explain to them some of the points but in general the jokes and acts translate for themselves and sand alone.

The house was sold and the show run with no real plan and got audience approval. How figurative the story is, resembling our homes destiny!
For the following Norooz, 1357, Mr. Azadee produced the flawless Italia Italia.. and the rest is history as you all know.
Alireza Tarighian


default

Bahram 9821

by Hamid H (not verified) on

Dear Bahram you have done a great service for the Iranian people!

How you have come across the videos which you have posted I don't know, but believe me without a lot of your postings here(in the past) and on youtube we would hardly remeber any of the past from Iran!
Thank you soooo much!
*Sorry Parviz jaan, just had to add this here hope
you don't mind.


default

What a great analysis!

by kucheh alichap (not verified) on

What a great analysis!
I wonder if "Ghatebeh" knew "himself"!?
Did he know, deep inside, that he was a fake, a charlatan, a posht-hamandaz and chakhan, albeit an endearing loveable one?!
Or did he actually believe all the charand-parand he said and the things he attributed to himself?
Do we who resemble him, know our own character traits, or do we actually believe our
own nonsense?
A friend told me that these people in moments of lucidity, and deep within actually know who and what they are, but since they get so involved with their way of life, slowly but surely they tend to forget the truths!
(This friend had a brother more like Ghatebeh than Ghatebeh himself, and due to those characteristics my friend had had to take care of the brother's 2 kids for a long time(11 yrs) because he couldn't/wouldn't!)

-sometimes I see people talk of others' character flaws and they themselves have the exact same characteristic they are complaining about!

It is at these times I become extremely "mashkook" of myself and try to look within to find the same flaws within myself... I can tell you I have discovered some pedar-madar-dar flaws!!


Nazy Kaviani

Nostalgia, Nostalgia!

by Nazy Kaviani on

Thank you Parviz for this very sweet, nostalgic piece. Ghatebeh is unforgettable! For obvious reasons, Iranian television has been unable to produce similar programs in all the years since Nozar Azadi and his colleagues, particularly Parviz Sayyad, pulled together the best cast and storylines ever.

This here is my favorite piece. I believe it to be simply the funniest thing that ever appeared on Iranian TV.

//www.youtube.com/watch?v=7Gj9-wnyDmE&eurl=

Thanks again.


bahram9821

Good News

by bahram9821 on

Aghaee Nozar Azadie is alive and well and living in Germany, there were rumors that he has passed away but it is not true. Ghaatebeh Forever //www.youtube.com/watch?v=PV29OInIMrg

default

I agree. We see ourselves in Ghatebeh!

by farrad02 on

I agree. We see ourselves in Ghatebeh! We relate to him!

 


default

okhtapous

by arty (not verified) on

The origin of “ KAF SHOW “ started form a TV series called “OKHTAPOUS “ and “KAF Show “ was suppose to be their new year program (197?)
I Have been looking all over to fined any traces of that TV series “ OKHTAPUS”
Any one know how to get any part of that show


Majid

Ghaatebeh

by Majid on

Beautifuly said , I was smiling all along while reading this piece !

So very true, and he was GREAT !

I'll never forget one curse word he used to use......

 

"DO SAR GHAAF" which was the politically correct way of calling someone "GHORMSAAGH" !

His masterpiece in my opinion, was the " OTELLO " !

You can watch that in youtube.

 

I,ve heared that he passed away, if so, GOD bless his soul


default

It was really great!

by Kiana (not verified) on

Dear Mr. Forghani, Your analysis of Ghatebeh's personality was incredible and absolutely correct. He was a very nice and simple man in real life. He was a simple clerk in Banke Melli and unfortunately passed away very young ( I think a few years after the enghelab). Peace be with his soul! We all loved him!


default

who can't love Ghatebeh

by haha (not verified) on

omg, he was so unique, so funny.

when he was cursing, he used words i never heard.


default

Amen!

by Bardar Jody Foster (not verified) on

Long Live Ghatebeh. You forgot his 12th trait which is he is easily amused with an "Ay Akh!"