راههای طی شده (2)

نقد آته ایسم محض

Share/Save/Bookmark

راههای طی شده (2)
by Mahmoud Sadri
10-Apr-2010
 

Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 - Part 5

منظور از آته ایسم محض آن گونه آته ایسمی است که جز انکار خدا و دین سخن و رسالت دیگری ندارد. اینگونه آته ایسم در تقابل با فلسفه های دیگری است که بخشی از چارچوب مفهومی شان انکار خداست ولی دلمشغولی اصلی شان این نیست. روی سخن ما در این فرصت اما با آته ایسم محض است چرا که آته ایستهای وطنی امروز اغلب از این گروه اند، و الهام بخشان غربی شان نیز.

واکنشی بودن آته ایسم محض

آته ایسم محض همواره تابع بوده نه متغیر، همیشه واکنش و عکس العملی بوده دربرابر مذهب موجود.  همچنانکه هراکلیتوس یونانی و همفکرانش در برابر خدایان المپ برخواسته بودند و نفی زئوس و ونوس می کردند آته ایستهای معاصر نیز کمر به نفی خدای توحیدی ادیان ابراهیمی بسته اند و نفی چند خدائی و پان ته ایسم و سایر انواع بینش دینی را در دستور کار خود ندارند. بعبارت دیگر از هنگامی که ادیان توحیدی چیره شدند آته ایسم هم در انکار خود، توحیدی شد. از این فراتر ، آته ایسم نه تنها واکنشی بر علیه دین و ایمان موجود است بلکه تالی عامیانه ترین و مبتذل ترین تفاسیر بنیاد گرایانه و به اصطلاح "طالبانی" دین است و تصویری از مذهب بر می گیرد که مبنا و مبٌلغ آن مذهب بنیاد گرای خشن است.  بنا براین در مقام نفی، نه تنها توحیدی است بلکه بنیاد گرایانه هم هست. به پروپای مذهب خشک و متعصب می پیچد و از شنیدن تعاریف و تفاسیر ژرف تر و پیچیده تر از دینداری ابا دارد. تا آنجا پیش می رود که آنها را (به تاسی از بنیادگرایان مذهبی) تحریفی از دین واقعی و اصیل می شمارد.  و به همین دلیل از مناظره با اصلاح و احیا گری و نو اندیشی دینی می گریزد و همصدا با بنیاد گرایان دینی آنرا "بدعت" در اصل و عصارۀ دین می شمارد.  بنا براین می توان  گفت که آته ایسم محض قرینه و "عکس برگردان" دینداری سخت گیر و بنیاد گرا است.

بستر اصلی این جریان را در غرب می یابیم.  چهار نویسندۀ پر فروش انگلیسی و آمریکائی که در دهۀ اخیر شمشیرهای آته ایستی خود را از روبسته اند (ریچار داوکینز نویسندۀ کتاب "توهم خدا"، سام هریس صاحب کتاب "پایان ایمان"، کریستوفر هیچینز مولف کتاب "خدا بزرگ نیست" و دانیل دنت نگارندۀ کتاب "شکستن طلسم: دین به مثابه امری طبیعی)[i] پیشروان ایمان ستیزان غربی اند که برنامۀ مشترکشان حمله به کلیت دین از طریق محکوم کردن باورها و رفتارهای منتسب به قرائت بنیاد گرایانه از دین است.  همۀ انواع دینداری را نیز به همان که نقدش از همه آسان تر است یعنی دین سطحی، عامی، و کوته نظر تقلیل می دهند.  خدائی که اینها به باد استهزا می گیرند خدای منتقم تورات به تفسیر خاخام ها و کشیش های ملا نقطی است نه خدای مجرد فلاسفه و متالهین یهودی، مسیحی، و مسلمانی مانند ابن میمون، توماس آکوئیناس، و ملا صدرا.  اصلا هیچکدام از این منتقدین معاصر نه سواد تاریخی دارند، نه تئولوژی و الاهیات خوانده اند، و نه درس علوم اجتماعی و مذهب شناسی مقایسه ای گرفته اند. نخوانده ملایند. دانشی در این زمینه ها ندارند که بتوانند بینشی داشته باشند؛ و چون زحمت مطالعۀ مستقل را هم به خود نداده اند، مواد خام انتقادشان را از دینداران انحصار گرائی می گیرند که بوئی از عمق و تعالی و عرفان دینی نبرده اند. همانهائی که معروف بود کتاب مثنوی را با انبر بر می داشتند که نجس نشوند.

شدت تعصب آته ایستهای محض از آنجا آشکار می شود که کمترین تحملی برای گفتگو و یافتن مواضع معتدل تر ندارند. نمونۀ بارزش آنست که وقتی یکی از جمع خودشان، استفن جی گولد، استاد دیرین شناسی دانشگاه هارواد ده سال قبل کتابی تحت عنوان " صخره های اعصار" نوشت و در آن بدون بازگشت از مواضع آنه ایستی خود همزیستی علم و دین را ممکن دانست و اعلام کرد "یا باید تفکر دینی در میان عقلا را جدی گرفت و یا باید در عقل نیمی از جامعۀ دانشمندان علوم دقیقه که ایمان دینی را با کار علمی آشتی داده اند شک کرد"[ii] ، کسانی از قبیل همین ریچارد داوکنیز او را به گریز از جبهۀ جنگ با دین و خیانت به سکولاریسم و تجدد متهم کردند.  این بیسوادی دینی، تشبه به بنیاد گرایان در تعریف دین، و عدم انعطاف در تحمل اصلاح گرائی دینی در میان آته ایست های وطنی نیز مشاهده می شود. یکی از همینها اخیراً مقاله ای نوشت که در بدو آن اعلام کرده بود که باید اسلام را باید جدی گرفت.  متعجب شدم، فکر کردم برای گفتگوی جدی آمادگی پیدا کرده. بعد که خواندم فهمیدم منظورش این بوده که "خطر" اسلام را باید جدی گرفت.  حمل به صحتش آنست که اضافه کردن کلمۀ خطر قبل از سخن از اسلام انقدر برایش بدیهی بوده که آنرا از متن حذف کرده.  خوب این آدم تکیف خودش را معلوم کرده. یک آته ایست دگم است که فقط یک اسلام را به رسمیت می شناسد و آنهم اسلام سلطه وشکنجه است.  از قضای روزگار جمع کثیری از منکران مشروعیت چنین اسلامی، همآنها  که اینروز ها در خیابان ها و زندان ها  برای اعتراضشان هزینه می پردازند نه آته ایست های مطلق گرا بلکه همان مسلمانهای معقول و اصلاح طلبی هستند که آته ایستهای یک کلام در وجودشان شک می کنند چون ایمان مسبوق به آزادی اندیشه را "به لحاظ فلسفی!" غیر ممکن می شمارند.

تهی بودن اته ایسم محض

همچنان که خانم کارن آرمسترانگ در کتاب اخیرشان[iii] در پاسخ چهار منتقد فوق الذکرمی گویند، آته ایست های عصر ما جز نفی دینداری و خدای مذاهب ابراهیمی چیز دیگری در چنته ندارند و از اینجهت با سایر آته ایست ها متفاوتند.  آته ایسم مارکسیستی قرن 19 در کنار عنصر نفی یک عنصر اثباتی نیز داشت که هواخواهی از عدالت اجتماعی بود. آته ایسم اگزیستانسیالیستی قرن 20 نیز در عین انکار خدا، جای خالی او در حیات روانی و معنوی انسانها را نیز جدی می گرفت و در صرافت فهم شرایط "وانهادگی" انسان در دنیای خالی از معنای ملکوتی بود. اما آته ایسم امثال داوکنیز، هیچینز، هریس، و دنت از عمق فلسفی و برنامۀ جدی اجتماعی خالی است و در بحث اسکولاستیکی وجود یا عدم وجود خدا خلاصه می شود. جز این نفی محض و نقد فله ای دین و انتساب همۀ نواقص روزگار به آن حرف دیگری ندارد.  از اینروست که از نظر سیاسی لوح سفیدی است که بیگانه ستیزان دست راستی و اسلام ستیزان نژاد پرست غربی منویات خود را روی آنها می نویسند و ترویج می کنند. ورشکستگی فلسفی این گونه ساده انگاری هنگامی آشکار می شود که آنرا با دستاورد های متفکران و جدی سکولار ولی فارغ از دگماتیسم آته ایسم محض، یعنی روشنفکرانی مانند اسلاوج ژیژک، جئورجیوآآگامبن، خوزه کازانوا، الن بادیو، و حمید دباشی مقایسه کنیم که در عین غیر مذهبی بودن نقش مذهب در حیات فردی و اجتماعی انسانها جدی می گیرند، دربارۀ آن تحلیل دارند و می توانند دربارۀ الهاهیات آزادی بخش مسیحی در برزیل، بوداتیت مبارز در تبت و برمه، و جنبش سبز در ایران از برترین صاحب نظران باشند.[iv]  آته ایست های محض زمان ما اما در قفس خود ساختۀ نزاع با دین محبوس و در بارۀ واقعیات اجتماعی دین آزادیبخش از لهستان تا ایران صم و بکم اند.

شبه دینی دینی بودن آته ایسم محض

اگر دینداران ایمان به غیب دارند، این جز اصول موضوعۀ دینداری و به لحاظ منطقی با اصل دینداری متجانس است.  سوال اینجاست که آته ایست ها از کجا اینطور به اعتقاداتشان ایمان پیدا کرده اند و چطور به باورشان  انقدر مطمئن و مصر هستند که حتی از مرزهای مذهب شک و "اگناستیسیم" (که اعلام می کند نمی داند در ورای آفاق و انفس چه می گذرد و لذا نمی تواند به وجود یا عدم خدا اطمینان وایمان داشته باشد) فرا می گذرند و به جرات اعلام می کنند که می دانند در جهان کائنات و ورای آن چه می گذرد (یا نمی گذرد). اینهمه جرات را از کجا می اورند؟ آیا نشنیده اند کلام لرد چسترتون را که می گوید "آته ایسم جسورانه ترین باور دگم است چرا که نفی امری را می کند که بنا به تعریف با طرق عادی قابل نفی و اثبات نیست."

حال ببنینیم لب و لباب مدعای آته ایست های محض چیست.  می خواهند سه ادعا را به کرسی بنشانند:

اول، دین موجب فجایع انسانی و استبداد سیاسی است.  دوم، اعتقاد دینی غیر عقلانی و غیر علمی است.  سوم، بی دینان و آته ایست ها نیز می توانند حیات اخلاقی مقبولی داشته باشند.

ادعای اول هم فجایع انسانی و استبداد سیاسی ناشی از برخی از مکتب های سکولار (از امپریالیسم و استالینیسم گرفته تا لائیسم خشونت بار و فاشیسم) را نادیده می گیرد و هم محسنات ملموس ایمان مذهبی در حیات فردی و جمعی را. ادعای دوم قابل تعمیم به همۀ انواع دینداری نیست. قرائت اصلاح طلبانه از دین بنا به تعریف و تجربه با عقل و علم سر ناسازگاری ندارد. ادعای سوم نیز البته به لحاظ منطقی ممکن و به لحاظ تجربی ملموس است و لزومی به انکار آن نیست.

حتی اگرهمۀ این ادعا ها را بدون چون و چرا بپذیریم، معلوم نیست نتیجۀ مطلوب آته ایست ها از کجا حاصل می شود؟ اینهمه نتایج و آثار جانبی ایمان یا بی ایمانی چگونه به وجود یا عدم حقیقتی در ورای واقعیتهای ملموس دلالت می کند؟

البته این استدلالها بر آته ایستهای دگم بی اثر است چرا که مشرب آنها علمی و یا عقلی نیست که به گفتگو و استدلال جوابگو باشد. عود همان مسلک متصلب پوزیتیویسم و ساینتیسم قرن نوزده است که زبان حالش (با عرض معذرت به دکارت) اینست: انکار می کنم پس هستم.

سرانجام بگذارید یکبار دیگر تاکید کنم که نه تمام سکولار های غیر مذهبی مورد خطاب این گفتارند و نه همۀ آته ایستها.  روی سخن ما با آته ایست های محض و مهاجم است که دون کیشوت وار در نبرد با اژدهای خیالی دین بر آسیابهای بادی می تازند.

در بخش بعدی این گفتار به راههای امید بخش و آینده ساز  فرا رویمان تحت عنوان گفتگوی سازندۀ بین مذاهب و گفتگوی امید بخش میان دین و سکولاریسم خواهم پرداخت.

محمود صدری

Part 1 - Part 2 - Part 3 - Part 4 -

پانوشته ها

[i] Richard Dawkins, “God Delusion”, (Bantham, 2006)
Christopher Hitchens, “God is not Great”, (Twelve Books, 2007)
Sam Harris, “The End of Faith”, (Northon, 2005)
Daniel Dennet, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (Penguin Group 2006)


[ii] Stephen Jay Gold, “Rocks of Age: Science and Religion in Fullness of Life”, (Ballantine, 1999)

[iii] Karen Armstrong, “The Case for God”, (Bodley Head, 2009)

[iv] James Wood, “God in the Quad”, New Yorker, August 31, 2009, pp. 75-79

Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SadriCommentsDate
نه به حجاب اجباری
9
Jul 16, 2012
جامعه شناسی ابلهان
5
Jul 13, 2012
نیم قرن لیبرالیسم اسلامی
3
May 18, 2011
more from Mahmoud Sadri
 
default

.

by timothyfloyd on

.


Exir

.

by Exir on

.


vildemose

Dawkins and Hitchens call

by vildemose on

Dawkins and Hitchens call for  arrest of the Pope during UK visit:

 //www.huffingtonpost.com/2010/04/12/richard-dawkins-arrest-th_n_533837.html

 


Kooshan

Don't go so fast mimi! your

by Kooshan on

Don't go so fast mimi! your religion seems to be science (rather your God!)!Alas...it's the science that oNLY your brain can obsorb.

As Bozorgmehr says:

All know everything....and...All are not born yet!

 

So come down to earth and do not be fooled by your brain!

After all you are human being too...as we all are....bounded by our Creator!!


Theosopher

Phase

by Theosopher on

 

 

Given our present states of mind in this phase of Existence, it is virtually impossible to prove the existence of God.

The setting is set as if there is no God.

 

Theosopher

 

 


mimi.shishi

Too Stupid to Understand Science? Try Religion!

by mimi.shishi on

need I  say more?! :)


mimi.shishi

Elvis, well said...

by mimi.shishi on

Totally agree with you..."go to the source and check for yourself!"

Now if ONLY believers DARED to go to the source and actually READ those MAGNIFICENT books by Dawkins & Hitchens...what's to lose anyway?? If their GOD is so real and their faith so strong...why do they fear reading them???....Moreover why would gov.'s such as Iran's fear having these books translated to Persian?


Sahameddin Ghiassi

Love and unity

by Sahameddin Ghiassi on

مشگل دین ومشگل بی دینی

هنگامیکه به دیدار پدربزرگم به تهران رفته و چند روزی در خانه اش مهمان بودم هر روز در سن نود هفت سالگی صبح زود قبل از بیدار شدن نتیجه اش از خواب ناز بامدان بر میخواست و با یک دنیا ایمان و خلوص نیت وضو میگرفت و نماز میخواند و ذکر حق میکرد. وی با اینکه در دوران کاریش بهترین وشغل های دولتی و بقول جوانان امروزی نون آب دار را داشته بود حتی یک دینار پول باصطلاح خودش غیر مشروع و حرام دریافت نکرده بود و بهمان حقوق دولتی قانع بود. وی که در جوانی و نو جوانی نسبت به اسلام خیلی متعصب و یک دنده بود در اثر معاشرت با مردمان سایر ادیان دیده بود که مومن های سایر ادیان هم همان روش او را که خوبی و پاکی است دارا میباشندو فکر دزدی دغلی و سو استفاده از مال و ناموس مردیم نیستند.و با قناعت و سلامت زندگی میکنند. بدین ترتیب او اکنون در سن نود و هفت سالگی با احترام به سایر مردمان دیگر مذاهب به دعا و مناجات و ذکر حق و بیایش و خواندن نماز بدون اینکه آنرا قضا کند ادامه میدهد و شاید تاکنون آزارش به موری هم نرسیده باشد.


دین اسلام و علاقه به امامان شیعه نه تنها باعث بدی در این مرد نشده بود بلکه اورا بصورت یک انسان کامل ودوست داشتنی در آورده بود.


هنگامیکه به دیدار پدربزرگ ایتالیایی خود در رم رفتم و مدتی هم مهمان او بودم همان خوبی  عشق و شیدایی و دوستی و مهربانی و عدل و انصاف را که در پدر بزرگ ایرانی خود دیده بودم در او هم مشاهده کردم. خوب اگر کسی واقعا معتقد جا نماز آب کشی به یک دنی نباشد و عاشق باشد نه شیاد دینی. دین باعث بدی دزدی آدمکشی و خیانت و جنایت نخواهد شد.


حال آنان که مرید آش  کاسند  پالان خروس میتراشاند   بیچاره مگش مناره باف است    مغز سر گیوه پرتقال است.  آن دین بازان و وسوسه گرانها  و آنها که از دین بصورت  یک حربه کار آمد برای غارت و دزدی و هیزی و آدمکشی سو استفاده میکنند و بر ای  دیگران و غارت اموالشان طرح و نقشه میکشند و اوصولا به هیچ دینی اعتقاد ندارد ولی ادای یک دین دار را مثلا شیعه و یا سنی را در میاورند و به اسم دین سر میبرند  غارت میکنند و پرده های بکارت دوشیزگان زیبا را از هم میدرند و نام اسلام به آن میگذارند با عاشقان واقعی حق و دوستداران حسین و  علی یکسانند و هر دو ادعای مسلمانی میکنند و لی این کجا و آن کجا  میان ماه من  با ماه گردون  تقاوت از زمین  تا آسمان است. 


بدین ترتیب هم امام حسین مسلمان بود و هم شمر  یزید و معاویه و غیره.  آنان واقعا خدا را نمیپرستند و خلق اورا دوست ندارند بلکه آنان بنده  زر وزور شهوت و فساد  هستند دیگران را به غلمانهای سفت آلت و حوریان همیشه  دوشیزه وعده میدهند و خودشان به حوریان زمینی حمله میکنند و مونث هایشانن هم غلمانهای زمینی را که جوانان سفت و محکم هستند به رختخوابهای خویش میبرند و تا میتوانند از آنا کام دل میستایند. و به ریش کسانی که وعده به نسیه و آن دنیا دارند به قهقه
مستانه میخندند.

دوست من در ایران بعنوان بهایی اخراج و اموالش توسط دوست مسلمانش غارت شد و از این مشگل وی کمال سو استفاده را کرد ولی همین دوست در اروپا این بار توسط فامیل بهاییش بعنوان مسلمان غارت گردید و فامیل بهایی وی هم در ایران باقیمانده اموالش را ربودند. بعبارت دیگر او یکبار بعنوان بهایی توسط مسلمانان باحتمال به اعتقاد واقعی غارت شد و سیستم بی تفاوت و بمن چه دادگستری و سایر مراجع مثلا دادخواهی به او محلی نگذاشتند و همان دوست یکبار دیگر توسط این بار بهاییان مثلا مظلوم غارت  گردید. آنان هم از موقعیت وی کمال سو استفاده را کردند. این است که دین  شاید نتواند انسانیت بسازد ولی لااقل در تلاش ساخت انسانیست است. 


آیا شما مومنان واقعی را که حاضرند همه چیز خود و حتی جانشان را در راه دین و باور خود از دست بدهند کنار میگذارید؟ سی هزار بهایی در ایران به عشق بهاییت  کشته و شهید شدندو بهمان مقدار و شاید بیشتر هم مسلمان و یا مسیحی شهید و کشته شده اند. حالا نفی دینو خدا چه مشگلی ازمردم حل میکند. در حالیکه همه عقیده دارند که اثبات نفی خدا و دین هم مسیر نیست.  همان طوریکه  اثبات وی از حوزه عقل و دانش ما بیرون است. 


به آنجا رسد دانش من که بدانم که هنوز نادانم و ما این نادانی و حرص و طمع خود و بی انصافی و شهوت پرستی خودمان را به گردن دیگران میگذرایم.


آین همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.  وگرنه آدمهای دو رو و شیاد همه جا هستند هم میان همه ادیان  وهم میان مثلا بی دینان .  


که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست.  همان بهاییت که سی هزار کشته  و شهید داده است و یا بعد از انقلاب ایران صد ها بهایی  مظلوم وار کشته شدند ولی باز در همان شرایط ترس و وحشت  همان بهاییان مظلوم که از مرگ و نیستی راه بدر برده بودند باکمال خشونت و بی انصافی و با نهایت ظلم و وحشیگری با برنامه ریزی  دوست مرا گول زدند و اموالش را دزدیدند که برای من یک شوک بود. حالا شما فکر میکنید که تشکیلات بهایی  به داد دوست مسلمان من خواهد رسید؟ من که فکر میکنم نه با شما چه فکر کیند. و این دوست  بی گناه من بود که بایست خسارات دیگران را بپردازد. 

دکان کید برو جای دیگری  بگشای فروش نیست  آنجا که من دکان دارم.   بیایید با مهر و محبت و عشق دنیای بهتری  بسازیم که در آن از محبت و عشق  خبری باشد نه از شیادی و دروغ و دزدی و هیزی ؟  


آنان که با ظاهری خوب برای دیگران دام و دانه میگذارند بایست کنار روند و جای انان را انسانهای واقعی و عاشق بشریت پر کنند.  امیر غیاثی


Kooshan

I really do not believe in

by Kooshan on

I really do not believe in The Almighty that my mind can prove. I believe in the Almighty that I can actively sense The Existence. You call it Logic vs. Faith. BUT, Faith is an abstract word

 

For a logical mind math is a good tool. Once one
passes logic (mind symbolically speaking) level, need to move to a
higher state - state of Love (heart symbolically speaking). There, we
lay aside logic which can be boring and counter-productive. In Love
state, it is sense of belonging, nothingness and annihilation -
Annihilation in the ocean of the beloved! It's whirling around the
nuclei with a tight grip forever. There, there is no escape from the
trap of the Beloved.

 

Duality is a preliminary concept in the material
world. It helps us to analyze things to comprehend.
It is said that
we have physical senses of taste, vision, hearing, touch and
smell.....we have exactly the same senses our superphysical. In order to
feel The Almighty existence, we need to get used to using these tools.
Atheist have laid aside these senses. It takes lots of exercise to
sharpen up these senses.
Do not fool yourself into believing - Rather Trust.... to start feeling.

An Atheist and a Believer can easily loose themselves in th evioson of Rumi and become in unison if they are both IN-LOVE:

The Atheist says: There is No God!

The Believer says: There is No God but The God!

The difference is so subtle but makes such a vast difference.

Peace;


Kooshan

It's the responsibility of

by Kooshan on

It's the responsibility of the society and la of th eland to protect minorities to get equal rights. However, there is this concept of "Special Interest Groups" in America which I believe push and abuse the society in their own interest. This is not justice to majority of the society.

There are many examples that I'm afraid to bring up and be branded as "someon horrible"!

In the case ofdiscussions under this article, I think a few who disrespect majority's belief in the comfort of internet hejab is NOT nice. We have many gnostics and atheist, but some find it convenient to ansult other people with no moral responsibility. They kind of sometimes justify it as "breaking the ice". And sometimes, as a tool to attach IRI. IRI atrocities does not give the right to some to attack people's belief. It's analogous to the expression of "beating donkey's saddle".

 

This is my opinion and I'm sure some may not like and full of corrections.


divaneh

امان از آخوند کم مایه

divaneh


این صدری هم از آن آخوندهای از خود راضی است که از صدای خودش خوشش می اید و هر از گاه می رود روی منبر و یک خطبه می خواند ولی شهامت پاسخگویی به منتقدانش را ندارد. ما که تا حال ندیده ایم این بابا جواب خوانندگان را بدهد و برای همین هم بلاگ ایشان را نمی خوانیم و آمدیم که فقط همین را بنویسیم.


vildemose

تربیت اخلاقی

vildemoseتربیت اخلاقی داشتن و به عقائد اکثریت خاموش احترام از وظیفه های  اقلیت
است.
!!!!!!

Most peculiar  statement. Care to elaborate??


AmirT

The "new atheists" are an easy target

by AmirT on

The new atheists (find them in YouTube and see them for yourself: Sam Harris, Christopher Hicthens, and Richard Dawkins) should not be seen as scholars who have studied theology, but they're mostly a bunch of provocateurs who actually happen to make some valid points, despite lacking in standard credentials. 

Their emergence may be a reaction to the tragic events of 9/11 that shook our world. It can't be denied that these events, like the majority of terrorist activities in our world today, are direct results of a certain interpretation of Islam, so it's only natural to blame Islam (and the blind following of religions in general, a.k.a. faith) for these actions. Muslims disagree among themselves about what "real Islam" is or might be, and muslim apologists have taken pains to prove that Islam is actually the "religion of peace" (simply because of the etymology of the word "Islam": Talk about scholarship!) in spite of the violence that has been perpetrated in its name.

In any case, the new atheists are fun to watch to say the least (I especially recommend Hitchens' performance and rebuttals). I would also recommend Pat Condell's YouTube videos for those of you who have a sense of humor. Here I would like to share a YouTube link criticizing the new atheists, where a certain "philosopher" tries to fudge an argument based on some alleged "renaissance" in philosophy:

//www.youtube.com/watch?v=14YM7MP6HzY


benross

اول، دین موجب

benrossاول، دین موجب فجایع انسانی و استبداد سیاسی است.  دوم، اعتقاد دینی غیر عقلانی و غیر علمی است.  سوم، بی دینان و آته ایست ها نیز می توانند حیات اخلاقی مقبولی داشته باشند.

حیات اخلاقی مقبول؟ 

مقبول چه کسی؟ بچه مدرسه‌ای که بودم مجلهٔ «این‌هفته» برای چند شماره‌ای منتشر شد تا اینکه مجاهدین خلق در دفتر آن بمب گذاشتند و تعطیل شد. زیرا فساد و فحشاء ترویج می‌کرد (بخوانید عکس‌های نیم‌برهنه داشت) و «مقبول» حضرات نیفتاد. من که جز صفحهٔ اول آن در دکهٔ روزنامه‌فروش چیز بیشتری از آن ندیده‌ام. ولی راستش را بخواهید برای من هم «مقبول» نیفتاد. کیفیت چاپ و رنگش پایین بود. تفاوت میان این آخوندهای مرتجع و یک شهروند مدرن در این است که اولی در چیزی که مقبولش نیفتد بمب می‌گذارد و دومی آن را نمی‌خرد.   این حساب دو دو تا چهارتا را با سفسطه و مغلطه نمی‌توان مخدوش کرد. 


Elvis

go to the source and check for yourself

by Elvis on

Kooshan says: "Please do not talk me into reading this and that Atheist books. Been there done that....alas...I've come out empty handed."

May be you should not give up so fast on understanding atheism, after all it seems that you got the matter/anti matter down pretty good so you can prove God's existence because of something about physics that you read, and it sounds really far out. The problem is that you lack a logical construction of argument for proof.

The essence of argument to me is "reason" vs "faith". Professor Sadri seems to have faith that the arguments of the new-atheism is nothing new. I wish he had elaborated on which chapters of the books by the abovementioned authors he has problems with, since he has single-handedly and in one or two sentences called their collective work as useless, and as the article's title suggests "nothing new". That sounds very similar to: "been there, done that" of Kooshan.

The present argument is best described by this quote:"Science is certain of nothing and requires proof of everything, Faith is certain of everything and requires proof of nothing."I am on the science and reason side and believe that robertborden54 was absolutely correct in his assessment of this article. The article is poorly written, and if Professor Sadri chose to publish it in a peer reviewed journal, he will get a few obscene comments from reviewers.

The fact that Hitchens and Dawkins did not know or address the ideologies of Shariati, or Molla Sadra has no relevance to their argument. It would be so unfair to write in Farsi about Hitchens, Dawkins, Harris and Dennett, which I do not think can defend their ideas in Farsi, but if you care, listen to their perspectives to 5-10 minutes each, and judge for yourself. We do not need someone to digest the thoughts of others for us, twist the facts, and change our opinion if we can go to the source and check it out ourselves. Incidentally, it is such a shame since in his 5 minute talk, Mr. Hitchens gives the most glowing homage to Omar Khayam which should be an honor for any Iranian regardless of their position on this subject.

Dawkins

//www.ted.com/talks/lang/eng/richard_dawkins_on_militant_atheism.html

“Translated to Farsi”

//www.youtube.com/watch?v=_Wr6jNIzsy8&feature=related video://www.youtube.com/watch?v=EDgtHZ-WE7U&feature=related Hitchens video://www.youtube.com/watch?v=3pJ-rWaEyw0&feature=related

(acknowledgment to Omar Khayyam, watch the first two minutes )

Dan Dennett //www.ted.com/talks/dan_dennett_on_dangerous_memes.html

Sam Harris

//www.ted.com/talks/lang/eng/sam_harris_science_can_show_what_s_right.html

Karen Armstrong

//www.ted.com/talks/karen_armstrong_makes_her_ted_prize_wish_the_charter_for_compassion.html


mimi.shishi

Kooshan

by mimi.shishi on

"Let's not help our brain to fool us. If you talk your brain into believing in something, it will OBEY!"

BRAVO! Well said....except people like myself choose to OBEY science, those like you choose to OBEY fairytales....I have read the so called holy books too, been there done that my friend! Science is as intellectual as it gets aziz, otherwise even Shahnameh can be HOLY if we decide to treat it as such...


Fred

حضرت کوشان

Fred


آزادی درست همانی است که در نظام پر برکت یافت می نشود و در اینجا فت و فراوان است و به همین دلیل اینهمه پیشرفتهای هوش بَر.  و  هم خلق الله از ایران و ایرانهای بلا زده فراری و  قبلۀ آمالشان سرزمینهای آزاد و در صدر همه آمریکایی است که حضرات باد دین در دل در آن خوب میپلکند و غر زیادی هم میزنند.

 در مقولۀ  ره کعبه و اعرابی هم به همچنین.

در مقولۀ "تربیت اخلاقی داشتن و به عقائد اکثریت خاموش احترام از وظیفه های  اقلیت است"  هم همان دست را پیش انداختن است که پیش از این هم با شما در مورد آن بحثکی داشتم که از قرار مشت بر سندان کوفتن بوده.

چه کسی و کجا و بر طبق چه مدرکی "عقاید اکثریت " بسته بندی و محک " تربیت اخلاق" تثبیت شده است؟

برای بار دیگر، آن دوران که با این دست واژه پرانی و حرفهای ترس آلود و نمایندگی های من در آوردی لاطاعلات حقنه میکردند را لولو برده و برای تسلی خاطر مبارک  در کشف الاسرار  باید عکسش را ببینند و جوجه شاگرد های شارلاتان علی شریعتی با مرور سخنرانیهای آن مرحوم ناسوت خود یابند.

 دست آخر، تعداد آنانیکه " قدر " آزادی را میدانند را باید در مواقعی که  دکانداران باد دین در دل در صدد خدشه آوردن بر آزادی هستند مشاهده کرد. چقدر زور زده اند که در مدارس و دولت " عقاید اکثریت خاموش " را پچپانند و نشده و نمیشود و نخواهد شد چون شب دراز است و قلندران آزادی بیدار.


Kooshan

Ms. or Mr, mimi

by Kooshan on

I like to hear intellectual response to this article. Please do not talk me into reading this and that Atheist books. Been there done that....alas...I've come out empty handed.

The fact that there is an intelligent being is no doubt. Whatever name you give that being will not change the fact that "The Being" exists.

The affairs of The Almighty resembles matter and anti-matter. We're just finding out that anti-matter can actually obsorb and annihilate matter in deep space!

Let's not help our brain to fool us. If you talk your brain into believing in something, it will OBEY! I'm humbled by the complexity of the world around me and can not say I know everything.

 

Peace;


Kooshan

Mr. Fred

by Kooshan on

 

در این گود و در سایۀ  ایمنی و آزادی آمریکا
کسی زیر این بارها نمیرود"."

 

این آزادی چیست که همه از ان حرف میزنند؟
یک سری ان را پایمال میکنند
یک سری ان را سو استفاده میکنند
یک سری از ان پول در میاورند
یک سری از ان مینالند
یک سری برای خاموش کردن دیگران داد آزادی میزنند
و
و
و

و اما ...
چه اندک کسانی که قدر ان را میدانند و به حق ان را استفاده میکنند

و یک سری فقط بلدند به عنوان آزادی به دیگران "انگ" بزنند.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو میروی به ترکستان است!
تربیت اخلاقی داشتن و به عقائد اکثریت خاموش احترام از وظیفه های  اقلیت
است.
!!!!!!


آشنا

صد البته...

آشنا


مطاع کفر و دین بی مشتری نیست.

 در یک طرف صدری است و در طرف دیگر فرد ...

اگردردم یکی بودی چه بودی؟ 


mimi.shishi

YOU CAN ALWAYS MAKE A BLIND MAN SEE...

by mimi.shishi on

BUT YOU CAN NEVER MAKE A MAN WHO PRETENDS TO BE BLIND SEE..

FOR ALL YOU CLOSED MINDED LOSERS OUT THERE, KE EDEAYE BASAVADY DARID, FIY evolution is NOT a just a theory but a  proven scientific FACT taught in class rooms worldwide where religion ain't the ONLY power..moreover BIG BANG  is NOT just the noise your grannies made which made their vozoo impotent...it CREATED the WHOLE universe...so you think you're worshiping the creator while you're really worshiping the BIG BANG! :)

 PS: To capt_ayhab , whose wealth of knowledge comes from Encyclopedia Googlica!! Just a reminder that while you're at it, google well known Atheists such as Richard Dawkins, Christopher Hitchens and Albert Einstein too, you'll get a lot more than googling for Sadri for sure, but seriously read their books if you dare!!


vildemose

robertborden54: spot on

by vildemose on

robertborden54: spot on observation. Ironically, the author confirms Hitchen's view of fundamental flaws of religion and religiosity. This is the same old politcal ly motivated Khomeinists/Shariati'-contrived    infidel vs. ummah argument since 1979 , God’s Devine Agents and rulers on earth, blind faith to authoritarian clergy and their dogma) is pervasive and a potent and a dangerous brew that has lasted for  centuries and continues to divide people acorss the globe. A religion that needs the rule of law to force its moral concepts has no spiritual validity. A state that needs religion as a basis of authority has no focus on justice.


capt_ayhab

آن کشد در راه این،،،،،،،، این کشد در راه آن

capt_ayhab


ایراد بر ابلهانه نژاد پرست  ز آن جمله سرور گرامی‌ فرد شاه
نشاید گرفت. تا زمانی‌ عقل کؤر و چشم واقعیت و انسانیت خاموش باشد،
بندگانی چون فرد شاه مایهٔ زندگی‌ خواهند داشت. چه در لباس دشمن تراشی چه
در لباس انسان کشی.

چه تفاوت مابین فرد ‌ها و بسیجی؟.......... آن کشد در راه این،،،،،،،،
این کشد در راه آن

 

-YT 


Fred

حضرت کوشان

Fred


به میمنت حکومت سی سالۀ نظام پر برکت که دم دستی ترین سلاحش  متهم کردن به دین ستیزی بوده، ایندست ترفند ها برای خاموش کردن اعتراض به نیرنگ و ریا دیگر نخ نما شده است.

گذشت آن ایامی که واژه پرانی و به قطار کردن اسامی نویسندگان و کتابهای نخوانده شدۀ آنها موجب از گود خارج کردن میشد. شارلاتان علی شریعتی بازی را لولو خورد و دیگر خوابش را باید ببینند. 

 در این گود و در سایۀ  ایمنی و آزادی آمریکا کسی زیر این بارها نمیرود.  آنهایی که درد دین دارند از همه بیشتر از این نظام درد در دل دارند و آنهایی که دکان دونبش دین در دل دارند، خوب دیگر دوران کسادی کارشان است و باید بدنبال حرفه ای محترمانه بروند و مزۀ  نان حلال خوردن را بچشند.    


capt_ayhab

Ignorance glore = Fred

by capt_ayhab on

I do not even know Mr. Sadri but when I Googled his name here is what i saw:

[Mahmoud Sadri is a full professor of North Texas Area Universities that includes Texas Woman's University, University of North Texas, and A&M University, Commerce. His major interests include Sociology of Religion,
Sociology of Culture, and Theoretical Sociology.
]

To the people who attempt to smear  this finely written article, particularly our own Fred Mister, what are YOUR credentials Fred?

Your hateful slanderous babellings do not count. Show us your hard earned credentials, degrees, research materials and particularly your FULL Professorship position in an University........

This goes to shimi mimi or what ever, as well

-YT 

P/S Fred, De-Vroy correspondence auto mechanics course does not count.


Kooshan

Jenab Fred:

by Kooshan on

افاضه میفرمایید:

"و دیگر آنکه چرا در زمانی که "مذهب بنیادگرای خشن" سر کار نبود، بیسواد های آته ایست محض وطنی کاری به کار حضرات نداشتند؟"

این فقط یک مثال.....

ایرادهای بسیار ناشیانه میگیرید که هیچ همخوانی با طرز نوشتار جناب عالی ندارد.

در فرهنگ ما به این عمل عوام میگویند :
"طرف دستش به خر نمیرسه پالونش رو میزنه!" از این رفتارها صد افسوس در فرهنگ ما زیاد است.

همین واکنش شما موید درستی بحث جناب صدری است . .


Kooshan

آقای صدری عزیز

Kooshan


آقای صدری عزیز

بسیار دید مجمل و واقع بینانه ای ارائه دادید.

مخاطبین شما چون از یک سری شاخ و برگ درخت بر حسب عوامل روزگار بدی ببینن میخواهند کل درخت را از بنیان بکنند. برای مثال چون عمر به ایران حمله کرده، این را مستمسک قرار داده و به عقاید یک ملت حمله مزبوحانه میکنند. اگر هم یک سری نقاط مثبت غیر قابل انکار بیابند آنرا تافته جدا بافته از اسلام قلمداد مکنند. بطور مثال همین هفته گذشته مقاله ای بود در قلمداد کردن شمس و مولانا به عنوان کسانی که از اسلام گذشتند(!) و به مرحله عشق رسیدند. همین حرفها را راجع به خیام و حافظ هم میزنند.

یکی از عقلای دین میگوید که:

حق را به مرد نشناس! بلکه مرد را به حق بشناس!

اینها درست عکس این را عمل میکنند. زهی گرفتاری در تلاطم وهم و خیال!!!


mimi.shishi

Islam = BRUTALITY

by mimi.shishi on

My hat off to fred who  uses the same language of  this absurd article, to shed light on its white lies and absurdity!

 Nice try Mr.Sadri, however  after 30 yrs of brutality in the name of Islam, for apologist theologians like you, all I have to say is one word:

TOO LITTLE, TOO LATE!

 


robertborden54

A distorted view of atheism

by robertborden54 on

Although some of the authors mentioned are rigidly anti-Abrahamic faiths, if you read Hitchens you realize he pays some attention to Buddhism. More importantly, Mr. Sadri's contention that these authors establish the most fundamentalist interpretation of the Abrahamic faiths as the only interpretation, in order to attack those religions, is wholly inaccurate.  Again, someone like Hitchens attacks the very foundations of these religions - before interpretation - such as the mix of Judaism and Christianity that informed Islam.  Another critique directed at 3 monothisms - before interpretation - is that the holy books were written and collated many years after the alleged existence of the religious messengers and the revelations.  The last example that I can give you is Hitchens pointing out that outside the Bible, there is absolutely no historical record of Jesus and that the authors of the New Testament got who was in charge when of the alleged time of Jesus's death & resurrection wrong.  All these critiques (or attacks if you want to call them) have nothing to do with how the religions are interpreted.  The information is also nothing new.  Biblical scholars have been writing about the various non-sensical aspects of Christianity for years.  The problem we have is that no one has (or is allowed to) subject the Koran and Islamic history to a thorough academic critique.  Trying to defend a belief that does not acccept criticism is - if not the last - at least a refuge for the scoundrel.


Fred

باسوادها و بیسوادها

Fred


برادر حضرت استادی میفرمایند:

  "اصلا هیچکدام از این منتقدین معاصر نه سواد تاریخی دارند، نه تئولوژی و الاهیات خوانده اند، و نه درس علوم اجتماعی و مذهب شناسی مقایسه ای گرفته اند. نخوانده ملایند."

 نتیجه اینکه برادر حضرت استادی خود جزء گروه بیسوادانی که فهرست کرده اند نمیباشند و از باسوادها و ملایان این فن شریف بوده و مغز را برداشته و پوست را برای حمار باقی گذاشته اند.در بخش دیگری هم میفرمایند:

" بعبارت دیگر از هنگامی که ادیان توحیدی چیره شدند آته ایسم هم در انکار خود، توحیدی شد. از این فراتر ، آته ایسم نه تنها واکنشی بر علیه دین و ایمان موجود است بلکه تالی عامیانه ترین و مبتذل ترین تفاسیر بنیاد گرایانه و به اصطلاح "طالبانی" دین است و تصویری از مذهب بر می گیرد که مبنا و مبٌلغ آن مذهب بنیاد گرای خشن است."

 خوب چونکه ایشان اینکار را بلدند بفرمایند که حالا که "مذهب بنیادگرای خشن" در قامت نظام پر برکت سی سالی است که همانند بختک افتاده بجان ایرانیان، آیا مردم باید با مذهب تلطیف شدۀ تصورات حضرت استادی خود را طرف کنند و یا با بختک حی و حاضر؟

و دیگر آنکه چرا در زمانی که "مذهب بنیادگرای خشن" سر کار نبود، بیسواد های آته ایست محض وطنی کاری به کار حضرات نداشتند؟

و دست آخر اینکه آیا آنهائیکه دم از سواد و فهم و شعور این مفاهیم را میزنند عضویت مسلم خود در انجمن حجتیه که بدون شک در صدر متحجّر ترین انجمنهای بنادگرا است را چگونه توجیه میکنند؟