هشدار

هشدار
by Aram Gharib
06-Sep-2010
 

شبی در کافه

خواستم خاطره بنویسم

قلم و کاغذی دادندم

اکنون

استوانة فلزی آن

جای انگشت اشارة این دست را گرفته است

و خطوط آبی این

جای شیارهای کف آن دست را

قرن‌هاست که دیگر

خاطره‌ای بر دستم نقش نبسته است

و تنها انگشت بر کف دست می‌سایم

احتیاط کنید!

ادوات عاریه‌ای

گاه جا خوش می‌کنند!

15 شهریور 1389
آرام قریب
aram-gharib.blogspot.com


Share/Save/Bookmark

Recently by Aram GharibCommentsDate
مکاشفه‌ای دیگر
-
Nov 28, 2011
آنتی‌فمینیسم
1
Aug 04, 2010
more from Aram Gharib