رسوا

رسوا
by Mahmoud Seraji
15-Apr-2011
 

خاک سر کویت را مستانه بسر ریزم
رازی که خدا داند از بنده چه پرهیزم؟

از پرده برون افتد این راز نهان آخر
از سایه خود تا کی وحشت زده بگریزم؟

آبستن پنهانی روزی به فغان زاید
این در ثمین باید در گوش دل آویزم

کز عشق حذر کردن عمر است هدر کردن
ماییم و خطر کردن بر خیز که برخیزم

بر خیز که در عالم صد فتنه بپا خیزد
بنشین که بهار آید در موسم پاییزم

بر خیز کز آن قامت تصویر قیامت را
بر گیرم و در وصف اش صد شعر تر انگیزم

بنشین که چو پروانه بر گرد سرت گردم
بر خیز که بر پایت جان بازم و سر ریزم

یک بار [ بلی ] گفتن، صد بار [ بلا ] دیدن
این است مرا میدان بر خیز که بر خیزم

رسوای زمان دیدی کز زخم زبان ترسد؟
من زخم تو را دارم از دست که بگریزم؟

گر شرط قبول آید یکبار بلی گفتن ...
بر خیزم از این دنیا بر گردنت آویزم

این شعر روان "شاهد" ارزانی طبع تو
بر خاک رهت خواهم از خامه گهر ریزم

محمود سراجی م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Minoospellerberg

Wow!

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

So beautiful and touching.  Thank you.


Manoucher Avaznia

در وصل تو این

Manoucher Avaznia


در وصل تو این جانم مشتاق بلایا شد

ای بیهده گو چون من ازحادثه پرهیزم؟

باز آی به دیدارم کز شوق لقای تو

چون صبحدم ژاله از دیده فرو بیزم

صد جان اگرم رفتی در راه حبیب ای دل

جان دگری بخشم زی عشق اپرویزم

 

اپرویز: اپرویژ: پرویز: شکست ناپذیر 


Mahmoud Seraji

فرم اصلی بیت

Mahmoud Serajiفرم اصلی بیت چنین است  برخیز کز آن صورت صد لاله به بار آید  بنشین که بهار آید در موسم پاییزم ....... م.س شاهد 


Chupaun

Nice

by Chupaun on

Nice!


mina64

بسیار زیبا و دلنشین

mina64


کز عشق حذر کردن عمر است هدر کردن
ماییم و خطر کردن بر خیز که برخیزم

لطیف ،زیبا و بسیار دلنشین مثل همیشه ،،،،، 


Mahmoud Seraji

جناب نوری

Mahmoud Serajiجناب نوری بزرگوار کاملا فرمایش شما  صحیح است من اشتباه تایپ کردم و این مصرع مربوط به یک بیت دیگری بود که من حذف کردم [  اصل مصرع چنین است ]    [ بنشین که بهار آید در موسم پاییزم  ] ، ...... از جناب  جاوید درخواست اصلاح کردم تا چه لطف کنند ضمنا از توجه استادانه شما  سپاسگزارم ... محمود 


M. Saadat Noury

بگذار که جان و دل ، با عشق تو آمیزم

M. Saadat Noury


مانند همیشه ، شیوا و دلنشین سروه اید : سپاس.
 یاد آوری و پیشنهاد: گروهی از سرایندگان از تکرار نزدیک واژه ها بویژه در قافیه ها خود داری می کنند و گروهی آنرا بدون ایراد می دانند. شاید زیبا تر باشد که بخش زیر:
کز عشق حذر کردن عمر است هدر کردن
ماییم و خطر کردن بر خیز که برخیزم
بر خیز که در عالم صد فتنه بپا خیزد
بنشین که من از عالم با شوق تو بر خیزم
به این شکل خوانده شود:
کز عشق حذر کردن عمر است هدر کردن
ماییم و خطر کردن بر خیز که برخیزم
بر خیز که در عالم صد فتنه بپا خیزد
بگذار که جان و دل ، با عشق تو آمیزم


Souri

Aali !!!

by Souri on

besiar besiar ziba goftid, dear Soraji.

More power to you.

Thank you for sharing.....