نه می توان

نه می توان
by Afshin Babazadeh
16-Jul-2012
 

نه می توان فراموش کرد

نه می توان قصه زندگی شان را نگفت

نه می توان چشمانت را ببندی و از کنارشان بگذری

نه می توان بگویی گذشته ها گذشت

نه می توان به راحتی گفت آشتی ملی

نه می توان گفت اگر ما بودیم هم همین بود

نه می توان از دادگاه گذشت

نه می توان انتقام گرفت

نه می توان رهایشان کرد

نه می توان همچون آنان بود

نه می توان فراموش کرد که کشتند

نه می توان خدایشان را پذیرفت

نه می توان باورهاشان را بخشید

نه می توان مرگ سازی جبهه را فراموش کرد

نه می توان زندانهای مرگ پرستان را از خاطره ها برد

نه می توان از گذشته ها گریخت

نه می توان آینده را آینده ای پیش و پا افتاده دید

افشین بابازاده


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
طرح
-
Nov 15, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
گناهانت
2
Nov 12, 2011
more from Afshin Babazadeh
 
Jahanshah Javid

بسیار عالی

Jahanshah Javid


نه می توان انتقام گرفت
نه می توان رهایشان کرد
نه می توان همچون آنان بود
نه می توان فراموش کرد که کشتند