طرح

 طرح
by Afshin Babazadeh
15-Nov-2012
 

نه به سختی شعر
یا جستجوی واژه ای
از کوه بالا رفتن
برای خستگی است
بی سبب نیست
که در این روزها
کوه از تو بالا می رود
و تو سنگینی اش را نمی فهمی


تو را نمی بیند
بی سبب نیست
کوه از تو بالا رفت
نه به سختی شعر
یا جستجوی واژه ای


Share/Save/Bookmark

Recently by Afshin BabazadehCommentsDate
نه می توان
1
Jul 16, 2012
از پشت ها
-
Jan 11, 2012
گناهانت
2
Nov 12, 2011
more from Afshin Babazadeh