نیز بگذرد ...

 نیز بگذرد ...
by Jahan Azad
19-Sep-2012
 

ای سفله گان، زمان شما نیز، بگذرد
بیداد بیکران شما نیز، بگذرد

آن اشتری که بر در ِ شاه شهان غنود
فردا از آستان شما نیز، بگذرد

آن کرّ و فرّ و کبکه، نمرود را، نماند
بی هیچ شبهه، آنِ شما نیز بگذرد!

آن تندری که شعله زند بر بساط ظلم
از بامِ آشیان شما نیز، بگذرد

ابعادِ آن چماق که بر پای خلق خورد
از ُثقبه ی فلان شما نیز، بگذرد

ما قصه ی هجوم ابابیل خوانده ایم
آن مرغ از آسمان شما نیز، بگذرد

زخم ِ گلوله ای که "ندا" را بدل خلید
از مغزاستخوان شما نیز، بگذرد

وآن تیرکین که سینه ی "سهراب" را شکافت
از جسم ناتوان شما نیز، بگذرد

زخم است از تپانچه ی بیداد، چهر ِ خلق
این زخم از روانِ شما نیز، بگذرد

جهان آزاد


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahan AzadCommentsDate
ستّـار، ستّـار
1
Nov 24, 2012
آهای مردم عاشق
1
Nov 12, 2012
ماسوله در خیال
4
Oct 24, 2012
more from Jahan Azad