امروز به پاسارگاد میرویم...

امروز به پاسارگاد میرویم...
by dinairani
06-Jan-2011
 

بانوی مهربان ایران

دستان قوی و امروز لرزان تو را میفشاریم و به سلسله کوهای البرز میسپاریم تا تو را استقامت و توانایی بخشد....

پژواک جانسوز مویه‌هایت را با سرودی از هستی‌ و صلح در جنگلهای همیشه سبز گیلان بدرقهٔ میکنیم...

قلب مهربان و زخمی ات را به کویر لوت میبریم تا آنرا همیشه گرم و فروزان نگاه دارد...

اشگ‌های شور تو را از چهره ات میزدأیم و در خلیج همیشگی فارس جاری میکنیم تا خروشان تر شود...

با تو مادر مهربان ایران و

تمامی‌ مادران دلسوخته ایران

امروز به پاسارگاد میرویم

و بر سر مقبره کوروش شمعی میفروزیم

تا یاد فرزندان دلیر ایران زمین را گرامی‌ داریم...

آزاد باش‌ای ایران

آباد باش‌ای ایران

از ما فرزندان خود

دلشاد باش‌ای ایران


Share/Save/Bookmark

more from dinairani