درود بر ملتی که دهان صدا و سیما را اطو کردند….

dinairani
by dinairani
03-Aug-2009
 
ایرانی‌ دمت گرم…دولتی که جرات ندارد مراسم تنفیذ و سخنان گهربار رهبر از این صدا و سیما پخش کند؟ شما فکر میکنید اینها از ا اطو‌های شما بیشتر میترسند یا حضور میلیونی شما؟ از راه بندی تو خیابان تان یا از صدای الله اکبر شبانه تان؟ فعلا که اختیار صدا و سیما در دست اطو‌ ‌های شماست!!…


پیروزی همین جاست، جشن آن نزدیک است!

Share/Save/Bookmark

more from dinairani