پنجر ه های دل ‬‬‬‬

Farah Afshari
by Farah Afshari
29-Apr-2011
 

‫ ‫ ‫ ‫چه گاه
‫به دست مهر ‫

می گشا یی به قدر
پنجر ه ای روزن ‫

و چه گاه خواهد بود
آنگاه ‫

که ما با خود سلام گو ییم
و با یکدیگر آشتی کنیم ‫ ‫

با ز کن پنجره ها ی دل خود را بر من ‫تا فرو ریزد ‫

آوار شب و تنها یی


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
more from Farah Afshari
 
Farah Afshari

Dear Anahid, thank you for

by Farah Afshari on

Dear Anahid, thank you for reading and glad you liked my poem. 


Farah Afshari

Dear Shazdeh, you reminded

by Farah Afshari on

Dear Shazdeh, you reminded me of my school days, one of the poems I very much loved, still do and what a perfect response too. Thank you.


Farah Afshari

Beautiful response Dr Saadat

by Farah Afshari on

Beautiful response Dr Saadat Noury. Thank you.


Farah Afshari

Thank you Souri jan, I am

by Farah Afshari on

Thank you Souri jan, I am glad you enjoy reading my poems.


Souri

Beautiful poem!

by Souri on

Thank you so much dear Farah. I like most of your poems. They are simply beautiful and romantic.


M. Saadat Noury

و چشم پنجره در آن

M. Saadat Noury


 

د لم گرفته از آن خانه ای  که عشق درآن
ز یا د رفته  و رخ ها درآن غم آلود است
وخانه ای که درآن یک چراغ_ روشن نیست
و چشم_ پنجره در آن غبار اندود است
دکتر منوچهرسعا د ت نوری


Shazde Asdola Mirza

مهدی اخوان ثالث

Shazde Asdola Mirza


 

ما چون دو دریچه - رو به روی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز، سلام و پرسش و خنده
هر روز، قرار روز آینده
عمر آینه بهشت، اما ... آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

...
اکنون، دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر، که هر چه کرد او کرد


Anahid Hojjati

Beautiful poem Farah jan

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing. I liked your poem.