درازنامۀ سروش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Dec-2011
 

این روزها حجب و حیا روزنه­ای در خیل ماله کشان حرفه­ای باز کرده و تنها لابی­گران و تک و توک بچه تخس­هایی هنوز حرف از "شرکت در انتخابات" و "اصلاح " نظام پربرکت میزنند.

در این اوضاع وانفسا؛ بازار نامه­های دوپهلو سرگشاده نوشتن و ایندست لوس بازیهای مألوف اسلامیستها از هر نوع خاصه "اصلاح طلب" از گود قدرت اخراج و هاج و واج در تقلا برای بدست آوردن جایگاه از دست داده و قالب کردن جنس معیوب "دموکراسی دینی" ­ سخت گرم است.

آخرین از ایندست درازنامه­ها از قلم حاج فرج دباغ بعداً عبدالکریم سروش شده میباشد که کمیسار انقلاب فرهنگی نظام پر برکت تشریف داشته و در امر "عطر و بو و اندیشه اسلامی" " پاشی در دانشگاه ها و "پاکسازی " آن اماکن موفقیتها داشته­.

گرچه در درازنامه بدرستی به رفسنجانی خر پول شده و خاتمی خوش خنده و سوگلی از چشم افتاده نیش میزند و به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر میتازد که این کردی و آن کردی؛ ولی جان مایه ژیمناستیک لغوی، شکستن کاسه کوزۀ حکومت دینی بر سر کارگزاران است و نه نفس حکومت دینی.

به عبارت دیگر؛ حاج فرج صحبت از معلول میکند و نه علت.

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of cause and effect...

by پندارنیک on

 

 

ای بابا، فرد نازنین..........اونور دنیا قاطی کردن علت و معلول
رسمه...........شما خودت ماشالا استادی و احتیاجی به یادآوری من نداری که
تشکیل و یا به عبارت صحیح تر، تحمیل کشور ساختگی اسرائیل هم بر اساس   یک مغلطه تاریخی و واژگونی علت و معلولی، شکل گرفت............
به جای این صحبتا،
برگردید به پشت مرز‌های قبل از ۶۷، و زراد خانه اتمی‌ خود را تحت نظارت
بین المللی قرار دهید
تا بشریت را از خطر جنگ خانمانسوزی که بالقوه میتواند نسل بشر را منقرض کند، نجات داده باشید.................


Maryam Hojjat

Islamists Must not be trusted

by Maryam Hojjat on

None of these bastards is friend of IRAN & Irani.