ملت ایران قربانی سیاستهای غلط خارجی و داخلی و حاکمان بیسواد سیاسی


Share/Save/Bookmark

free vs islam
by free vs islam
07-Jun-2010
 

سال ۵۷ حکومت شاهنشاهی ایران به تاریخ گذاشته شد و حکومتی بی اشنا و دور از تخیولات مردم ایران به دنیا امد و بدون هیچ دلیلی شروع به پاک سازی مخالفان خود برعکس تمام شعارهای که داده بودند و ملت ایران ناگهان تبدیل به گرگهای درنده شدند و سیاست داخلی و خارجی با تمام خشونت شروع به کار شد و اکثریت ملت گروگان اقلیت با خشونتهای بی برنامه روبرو شدند و اکثریت قربانی افکار اقلیت تا امروز. گروگانگیریهای امریکایها و جنگ هشت ساله و اعدامهای سیاسی و قومی و دشمنیهای فردی تا امروز. ایا این حاکمان دم از برابری و برادری نمیزد و نه سنی و نه شیعه نبود و بهبود زندگی برای فقرا مگر نبود؟

۳۱ سال ملت ایران زندانی افکار مذهبی و حاکمان مذهبی خودساختگی وملت دل شکسته از اینده و زندگی جنگلی اگر امروز زنده باشی برای فردا شاید چیزی باشد.

کسانی که حکومت میکنند هدفشان چیست؟ برای چه کسی و برای کدام کشور حکومت میکنند و اینده انها و ملت و مملکت را کجا میبیند؟ سیاستهای خلط و بی حساب خارجی: اگر هدف انها خدمت به خارجیهاست خوب خیلی اشکارا نشان میدهند و اگر برای ملت ایران هستش واقعأ بچه خنده اش میگیره.

پس از خود پرسید ایا اکثریت ایران گوشاشن و چشمانشان را بسته اند و یا حاکم ملت را ابلخ و بیسواد و بیبخار حساب میکنه؟

محافضه کاران اقایان موسوی و کروبی تقاظای اجازه راهپیمای میکنند؟ خوب اگر ندادند چی؟ ایا انها اجازه دستگیری و اعدام و تجاوز را از ملت میگرند و یا اینکه شما ملت را به راه پاکسازی اعصاب دعوت مکنید؟

۸۱ گروگان را ازاد میکنند ایا بقیه هزاران بی اسم و بیسدا را هنوز به هد کافی روانی نکرده اید؟ ایا این سیاست موفق داخلی شماست؟ ایا وقت ان نرسیده که ایران و ایرانی برای همیشه ازاد باشند از سیاستهای غلط و چنگهای خونین شما ؟ ملت ایران در هر موردی شده اگر به ساگرد ۲۲ خرداد به خیابانها نریزند این حاکمان برای همیشه به شما یاداوری خواهند کرد که شما لایق تجاوز و اعدام و بردگی هستید.هیچ موقعه ازادی به راحتی بدست نیامده و اگر کسانی که مثالی از کشوری میزنند مثل اینکه فراموش میکنند که ان کشورها حاکمان اسلامی نداشتند و از مذهب و احساسات مذهبی و خدایی استفاده نمکردند. و این ایدیولوژی از تمام اییولوژیها فرق میکند. تصمیم یا ازادی یا مذهب ان دیگر تصمیم شماست..


Share/Save/Bookmark

Recently by free vs islamCommentsDate
WHO ARE IRAQI CHRISTIANS AND WHY GETTING MASSACRED
3
Nov 17, 2010
HALAL KILING OR HARAM KILING?
2
Jul 16, 2010
Motivated Nation for Freedom!
1
Jun 10, 2010
more from free vs islam
 
Abarmard

I disagree

by Abarmard on

People have families and many regardless of the existing hardship don't want to harm themselves or any of their families. If you are willing to be in the front line of demonstration, then you have the right to ask others to join you. Not to prescribe "go and prove" something! It's not fair.

Mousavi and Karubi, good or bad, did the right thing today to cancel the demonstration plans. They didn't want bloodshed, as the government forces were being mobilize to beat and capture many. 

When something doesn't give the best result, it's wrong to repeat the strategy. Must begin thinking of better ways.


Arthimis

Thank you, Free (indeed) vs Islam

by Arthimis on

And Thank you Dr. Rastani. I could not agree with you more, unfortunately...

I have been saying the same for years here on IC with different names until I got kicked out for telling the Truth!

There are many different ways the Evil World Powers invade and destroy little countries/nations! Especially when they are one of the RICHEST in the world like Iran and Iraq.

In 1979 Iran was invaded and occupied by the EVIL U.K., France and their other European partners. After the fall of Soviets, Russia and China joined the other EVILS and even surpassed them to suck Iran's wealth to the last penny/drop at any cost!!! Including killing millions of Iranians in the past 31 years, from Iran/Iraq war to present by an even more EVIL regime called Satanic Republic Raping Iran... This is NOT a "Conspiricy Theory", This is the Truth, unfortunately...

Iranians in general too uneducated and ignorant to recognize this in 1979, hence choosing, bringing in and worshiping one of the greatest Pscho-Paths of the 20th Century (Ayatollah Khomeini) and his other evil/psycho gang ... Today after 31 years, people of Iran are hostages and prisoners in their own country!! The young generation has already realized the facts... However, many people still fall for numerous different scenarios in which Islamic Satanic Republic re-invents it Evil self!! Any one with an ounce of intelligence knows that psycho Mullahs and Co with such inferiority and lack of of knowledge and information were not able to even manage a country the size of Iran even for few months, let alone for 31 LONG YEARS!!!!

had Islamic Republic been of a slightest problem or loss to world power's interests, it could have been removed effortlessly on so many occasions! Starting in 1979 after the Islamic regime killed all important people who could defend and do positive things for Iran. That was one of their weakest points ( I know that personally being involved with a Nationalistic Iranian Party that was betrayed by double agents in our cells and defeated by World powers and Intelligence services which subsequently lead to one of biggest losses Iran ever had in 20th century...). Second massive oppurtunity to remove I.R. was in 1988, right after Iran/Iraq eight year old war!!! I.R. was so weak, it could have been removed by World powers accusing it of Terrorism all day long, but NO, they didn't do that either, because I.R. has been the single biggest business partner for all those Europeans + Russia + China now!

Later in 1991, U.S. finally decides to cash in on its own and invades Iraq and draggs it all the way to present time!!! Meanwhile, The bastard EVIL U.K. managed to cash in on both fronts, being a major partner with Europeans+ China to suck Iran's resources dry and also a U.S. partner in Iraq (another one of the richest country in the world) through linking 911, Al Qaeda and Afghanestan ....

In conclusion, and in our own personal case (Iran) we have been masacred by the Evil Foreign powers and their direct agents and puppets called "Islamic Republic" on the ground in Iran!!!

I can tell you all this because I was there, (been there and done that...) and we did "Lengesh Kon" but were defeated (mostly killed) by Major powers and their puppets who committed the ultimate unforgivable treason against Iran and Iranians... 

Long live Iran. Free Iran and Iranians...


Dr. Mansur Rastani

I can't agree less

by Dr. Mansur Rastani on

Dr. Mansur Rastani //iraniandemocracydefenders.blogspot.com/

free vs Islam, I can't agree less, 

کسانی که حکومت میکنند هدفشان چیست؟ برای چه کسی و برای کدام کشور حکومت میکنند و اینده انها و ملت و مملکت را کجا میبیند؟ سیاستهای خلط و بی حساب خارجی: اگر هدف انها خدمت به خارجیهاست خوب خیلی اشکارا نشان میدهند

However, I go further and add that Western Powers are the puppeteers of IRI and have given them the step-by-step planning of a total destruction of our nation. IRI is exactly implementing and carrying out the given mission.