درفش کاويانی : در زنجیری ازسروده ها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
03-Apr-2011
 

 

 

فرو هِشت ازو سرخ و زرد و بنفش/ همی خواندش کاویانی درفش
به پیش اندرون کاویانی درفش/ جهان زو شده زرد و سرخ و بنفش
فردوسی

مه دی رفت و بهمن رفت و آمد نوبهار ای دل
جهان سبزست و گل خندان و خرم جویبار ای دل
فروشد در زمین سرما، چو قارون و چو ظلم او
برآمد از زمین سوسن چو تیغ آبدار ای دل
درفش کاویانی بین، تصورهای جانی بین
که می‌تابد بهر گلشن ز عکس روی یار ای دل
گل سوری که عکس او جوانان را کند غوصه
چو بر پیران زند بویش نماندشان قرار ای دل : مولوی

کمر در بسته و ابرو گشاده/ کلاه کیقبادی کژ نهاده
نهاده غاشیه‌اش خورشید بر دوش
رکابش کرده مه را حلقه در گوش
درفش کاویانی بر سر شاه/ چو لختی ابر کافتد بر سر ماه
کمر شمشیرهای زرنگارش
به گرد اندر شده زرین حصارش : نظامی

گر خبر بودی فریدون را ز رای فرخ ات
فال نگرفتی فریدون از درفش کاویان :  امیر معزی

تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زآن پس
به هر جانب که رو آری درفش کاویان بینی  : سنائی

آنکس که درفش کاویان یافت
از جور دو مار کی زیان یافت  : خاقانی

صد هزاران پوست زَابدان بهایم در کشند
تا یکی زآنها کند گردون درفش کاویان : خاقانی

جام را گنج فریدون خون بهاست
چون درفش کاویان بر کرد صبح  : خاقانی

چون درفش کاویانی چاک شد
آتش اولاد ساسان خاک شد : اقبال لاهوری

ايران چو رو به گستره ی اين جهان نهاد
هر سو از اقتدار و فضيلت نشان نهاد
آيين شهروندي و تدبير مَُلک را
بنياد نو به سقف و ستوني گران نهاد
بود آگه از نخست ز آداب سروري
کز خود به هر صحيفه بسي داستان نهاد
ميخي کز اقتدار فرو کوفت بر زمين
زنجيره اش به بند بلند آسمان نهاد
سنگينه وزنه اي زشکوه و شرف به دوش
از باختر گرفته و در خاوران نهاد
از سند تا به نيل بپيمود راه فتح
و آن جا به حکم خود عَلَم کاويان  نهاد : ادیب برومند

به دیدارت ای پرچم کاویانی شود جان و دل غرقه در شادمانی
چه داری که از هر نگاه تو خیزد ز دل شور جانبازی و جانفشانی
مرا دیده تا بر تو افتد شود نو کهن آنهمه شوکت باستانی
بیاد آید آن روزگار همایون که بر یک جهان داشتی سایبانی
بناز ای فره یادگار نیاکان ببال ای بزرگ آیت پهلوانی
که چون تو متاعی به گیتی نباشد به فر و شکوه و به قدر و گرانی
چه زبده جوانان میهن به راهت گذشتند یکسر ز جان و جوانی
چه شبها که تا صبح یکدم نخفتند دلیران برای تو در پاسبانی
چه آزادمردان که مردانه از شوق بپایت فشاندند جان، رایگانی
امید آنکه بینم بپای تو دشمن زده زانوی لابه و ناتوانی
امید آنکه همواره باشد بر این بوم تو را سایه سروری، جاودانی
منسوب به محمدحسین ساسان نیا به مناسبت نصب پرچم در دانشکده افسری

زمین با زانوانش آشنا شد، کاوه با نجوا
نیایش را دگر باره چنین برخواند
به دادار خردمندی ،که بی مثل است و بی مانند
به نور این روشنی بخش دل و جان و جهان سوگند
که می بندیم امشب از دل و از جان همه پیمان
که چون مهر فروزان از گریبان افق سر بر کشد تابان
جهانی را ز بند ظلم برهانیم
ز لوث اژدهاک پیر ،زمین را پاک گردانیم
سپس برخاست،به نیزه پیش بند چرمی اش افراشت
نگاه او فروغ و فر فرمان داشت
کنون یاران به پا خیزید، و بر پیمان بسته ارج بگزارید
عقاب آسا و بی پروا ،به سوی خصم روی آرید
به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی
زمین و آسمان لرزید،و آن جمعیت انبوه ز جا جنبید
چونان شیر خشم آگین
بسان کوره ی آتشفشان، از خشم جوشان شد
چنان توفان بنیان کن خروشان شد
روانشان شاد، ز بند بندگی آزاد
به سوی بارگاه اژدهاک پیر با فریاد
غضبشان شیر،به مشت اندر فشرده قبضه شمشیر
و در دلشان شرار عقده های سالیان دیر
و د ر بازویشان نیرو، و در چشمانشان آتش
همه بی تاب و بس سر کش
روان گشتند به سوی فتح و آزادی
به سوی روز بهروز ی و بر لبها سرود افتخار آمیز پیروزی
به روی سنگفرش کوچه سیل خشم
در قلب شب تاری،چو تندآب بهاری پیش می لغزید
و موج خشم برمی کند و از روی زمین می برد
بنای اژدهاکی را،و می آورد طربناکی و پاکی را
در آن شب از دل و از جان
به فرمان سپهسالار کاوه مردم ایران
ز دل راندند، نفاق و بندگی و خسته جانی را
و بنشاندند ، صفا و صلح و عیش وشادمانی را
نوازش داد باد صبحدم بر قله البرز، درفش کاویانی را
گل خورشیدوا می شد،شعاع مهر از خاورنوید صبحدم میداد
شب تیره سفر می کرد، جهان ازخواب بر می خاست
و خورشید جهان افروز شکوهش می شکست آنگه
خموشی شبانگاه دژم رفتار و می آراست
عروس صبح را زیبا و می پیراست
جهان را از سیاهی های زشت اهرمن رخسار
زمین را بوسه زد لبهای مهر آسمان آرا و برق شادمانیها
به هر بوم و بری رخشید،جهان آن روز می خندید
میان شعله های روشن خورشیدی
پیام فتح را با خود از آن ناورد،نسیم صبح می آورد
سمند خسته پای خاطراتم باز می گردید
می دیدم در آن رویا و بیداری
هنوز آرام ، کنار بستر من مام
مگر چشم خرد بگشاید و چشم سرم بندد
برایم داستان می گفت
برایم داستان از روزگار باستان می گفت
هنوز اما
مرا چشم خرد خفته است در خواب گرانباری
دریغا صبح هشیاری، دریغا روز بیداری: حمید مصدق/نگاه کنید به: متن کامل

 سلام سلام سلام اي خاك خوب مهرباني  درفش درفش درفش سر فراز كاوياني
خواننده : داریوش
//www.youtube.com/watch?v=0BkC8xhsWvo

پاینده ایران 

الا ا یر ا ن ، مبرهرگز ز یاد ت / رهی جز عشق تو ، دیگر ندانیم
که ای پا ینده ا یران ،چون نژاد ت/ برای خاطرت جان می فشانیم
ز بهر_ حفظ  خاک_  پا کزا د ت  /  تبا ر_ د شمن از  ایران برانیم
گرا مید ا شت و یژه نما د ت / د رفش کا و یا ن ، هر جا نشا نیم
به پاس شیوه ی نیکو نهادت/ همه سوجشن و شادی گسترانیم
و د ر آ زا د مهد سبز و شا د ت / سر و د_  ملی_ ا یرا ن بخوانیم

 دکتر منوچهر سعا د ت نوری

  برگرفته از مجموعه سروده های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

WHO visited this blog. My special thanks go to SamSam, Divaneh, All-Iranians, G. Rahmanian, and VPK for their kind comments, interesting poems, and very useful links. 


Veiled Prophet of Khorasan

Darafshe Kaviani

by Veiled Prophet of Khorasan on

Is the only real flag of Iran. With all due respect for Shir o Khorshid I prefer Darafseh Kaviani. I hope one day with a nationalist regime it will be.

I had one made from silk and real gold and uploaded the image as my avatar :-)


All-Iranians

درفش سر فراز كاوياني

All-Iranians


سلام سلام سلام اي خاك خوب مهرباني  درفش درفش درفش سر فراز كاوياني
خواننده : داریوش
//www.youtube.com/watch?v=0BkC8xhsWvo


M. Saadat Noury

Responses

by M. Saadat Noury on

Dear G. Rahmanian  Thank you for your poem; please accept this in return: "Jimmy Carter was wrong. As today, nobody believes him; even his own mom, Lillian Carter, disagrees with him. She once said: 'When I look at my children, sometimes I wish I remained virgin'! //www.irandokht.com/editorial/print.php?area=pro&sectionID=8&editorialID=1019 "

Dear Al  Thank you for the lyrics.


All-Iranians

رحمانيان عزیز

All-Iranians


دستکاری در شعر زیبای شما:

سپس گفت شهزادۀ پهلوی
چو هستيم ایرانی و بس قوی
بباليم بر قدرت خويشتن
بسازيم كشور به رسم كهن . . .


G. Rahmanian

Dear Mr. Saadat Nouri,

by G. Rahmanian on

بخشي از يك شعرتخيلي بر اساس ديدار شاهزاده رضا پهلوی با رييس جمهوراسبق امريكا، جيمي كارتر! 

سپس گفت شهزادۀ پهلوی
كه هستيم ما چون قوی

بباليم بر قدرت خويشتن
بسازيم كشور به رسم كهن

كه مردم در آن حرمتی داشتند
درفش كاويانی برافراشتند

نگردد وطن قتلگاه ايرانيان
خروشد سپاهش چو شيرژيان

از آن مرز و بوم پاسداری كند
به راه وطن جانسپاری كند

چو ايران نباشد تن ما مباد
برو گمشو ای مردك بد نهاد

رحمانيان


M. Saadat Noury

Thank you All-Iranians

by M. Saadat Noury on

And please accept this in return

آیین برافراشتن درفش کاویانی در سرزمین درفش‌های برافراخته

//ghiasabadi.com/darafshekaviani.html


All-Iranians

درفش کاویانی چیست؟

All-Iranians


درفش کابیان . درفش کافیان . درفش کاوان . درفش گاوان . اختر کاویانی . علم فریدون . (برهان ). درفش معروف ایران از عهد قدیم تا پایان ساسانیان که به گفته ٔ مورخین هزار هزار (یک میلیون ) سکه ٔ طلا ارزش داشته است و در جنگ کادسی (قادسیه ) یا جنگ مدائن به چنگ مسلمین افتاد. و آن منسوب است به کاوه ، و کاویان ظاهراً خانواده ای از پهلوانان ایران بوده اند و قدیمی ترین آثار آریاها که بر روی آن چلیپا یافت شده است درفش کاویان بوده است . و در کتاب ترجمه ٔ محاسن اصفهان آوی (ص 86) چنین آمده است : بر محافظت درفش کاویان که علم شهرت در جهان افراشته دارد بغیر از اصفهانیان هیچ کس قدرت ندارد و عاقد و مبدع آن در قدیم مردی بود از دیه کوالیه نام او کابی بر بیوراسف پادشاه خروج کرد و پیش از او کس نام رایت و علم نمی دانست

 //www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-5ad4929d5945477793eb443c20b0d75c-fa.html

 


M. Saadat Noury

To All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for your useful link; please accept these links in return:

First Iranian Legendary Male & Female Heroes: //www.irandokht.com/editorial/print.php?area=org&sectionID=14&editorialID=3651

DERAFŠ-E KĀVĪĀN, the legendary royal standard of the Sasanian kings: //www.iranica.com/articles/derafs-e-kavian-


All-Iranians

درفش شکوهمند کاویانی چیست؟

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and for your very nice reminder. Here is the link //kherad.maxforum.org/2011/02/19/20110219002058/ 


M. Saadat Noury

Some Responses

by M. Saadat Noury on

Dear SamSam and Dear "divaneh" Thank you for your very kind comments; it is my top pleasure that you liked it.


All-Iranians

Beautiful Anthology

by All-Iranians on

Thank you. It seems however you forgot to give a link to the full text of the thoughtful poem composed by late poet Hamid Mossadegh.


divaneh

Dear Dr Saadat Noury

by divaneh on

Thank you for this valuable collection.


SamSamIIII

very good Sir

by SamSamIIII on

 

Thank you.cheers!!! 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia