پند زندگی

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
15-May-2012
 

 


پند و اندرز_ زندگی شنو ، ای دوست
هر کجا می روی ، چو کوی به کوی


غیرنام نیک ، چیزی درجها ن هرگز مخواه
جزصد ا قت ، راه د یگردرمیا ن آخر مپوی

صا د قا نه ، عا شق د لد ا ده یا معشوق با ش
عاشقا نه ، رازدل راجزبه او با کس مگوی

در هوای عشق دلبر هر نفس را تازه ساز
غیر عطر روی او عطر گل دیگر مبوی

دوست باش و نیک با همسایه اما هیچگاه
جامه‌ ی نا پا ک خود را نزد همسایه مشوی

هر زما ن و هر مکا ن با یا د ا يرا ن زیست کن
لیک حل مشکل ا يران ز بیگا نه مجوی

دکترمنوچهر سعا دت نوری
تهران ،ایران ۱۹۷۸ 

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها 

xxx ABOUT THIS BLOG xxx 

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

نام نیکو گربماند زآدمی/به کزوماندسرای زرنگار

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for the poem; please accept this in return

بس بگردید و بگردد روزگار
 دل به دنیا درنبندد هوشیار
 
ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

اینکه در شهنامه‌هاآورده‌اند
رستم و رویینه‌تن اسفندیار
 
تا بدانند این خداوندان ملک
کز بسی خلقست دنیا یادگار
 

 اینهمه رفتند و مای شوخ چشم
 هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار ...

اینهمه هیچست چون می‌بگذرد
تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار
 
نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کزو ماند سرای زرنگار ... :‌سعدی


All-Iranians

نام نیک،

All-Iranians


 

سعدی اگر فعل نیک از تو نیاید همی

بد نبود نام نیک، از عقبت یادگار