سنگریزه

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
04-Mar-2010
 

xxx

سنگریزه


شدم سر گشته ای ما نند گویی
چو رفتم زان طرف ماندم ز سویی
زمانی بر زمین دلبسته ی خا ک
و گا هی در هوا چون تا ر مویی
تو آب روشن و جا نبخش و دلپا ک
نما ندی را کد و پا بند کویی
شدی جا ری به روی دشت و خا شا ک
نگشتی و ا له و شید ا ی رویی      
تو پیوستی به دریا ها به ا فلا ک
من ام سنگریزه ای در قعر جویی 

دکتر منوچهر سعادت نوری 


با الهام از روانشاد مسعود فرزاد که چنین سرود
سر گشته درین مرحله چون گوی بماندیم
زآنسوی نرفتیم وازین سوی بماندیم
توآب روان بودی ورفتی سوی دریا
ما سنگ و کلوخیم، ته جوی بماندیم

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Red Wine & Homan

by M. Saadat Noury on

Thank you.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


 دست مریزاد


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دمت گرم

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، خیلی بهتر ازآقا فرزاد گفتی


Red Wine

پیر هرات

Red Wine


استاد خوب سرودید ...

تنها بودیم، دل گرفت،گفتیم پناه گیریم در خانقاه پیر هرات و دست به دامان ایشان گیریم،بینیم چه آید !

 

الهی اگر در کمین سر تو بما عنایت نیست سر انجام قصه ما جـــز حسرت نیست ـ ای حجت را یاد و انس را یادگار خود حاضری ما را جستن چه بکار؟

 

لطف حضرت عالی‌ مستدام.