د وبا ره


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
02-Jul-2010
 

xxx

 

کی شود روزی ، د وبا ره ، عشق من
دفتر هجران ، به بندی ، تا کنی
کی شود ا ز د رد و غم ، یا بی رها
ز ند گی _ تا زه‌ ا ی ، بر ‌پا کنی
با فرا ز  و  با  نشیب _ ا ین جها ن
‌گر توا نی ،  با تحمل ، تا کنی
یا مبا د ا ، هر ز ما ن خواهم تو را
طفره‌ ها آ یی  و بس ، حا شا کنی
کی شود از قهر و شر ، رخ بر کشی
راه _ مهر و جای ‌خود پیدا کنی
کی شود  با شوق ، آ یی  نزد _ من
غمزه ها ، با قا مت _ رعنا کنی
کی شود  با صد  فسون ، با ا شتیا ق
مجلس آرا گردی و غوغا کنی
کی شود در متن یک آهنگ  خوش
جلوه‌ ای از رقص_ تن، شیوا کنی
کی شود ، خواهی ، حریرین بستری
تا که د رآغوش من ، ‌تو جا کنی
شا دما نه چون به موج _ بو سه‌ ا ی
غنچه ی لب های خود را وا کنی
چون سبکبا را ن ، کنا ر _ سا حلی
خواب آ سوده‌ در ا ین ما وا کنی
با تشعشع های_ بیدار ی _ خویش
یا د _ خوشکامی ازآن رویا کنی
وقت _ رفتن ، با دل _ پر حسرتی
‌کفش ها یت ، آ ورم  تا ، پا کنی
بو سه‌ ا ی  شیرین نشا نی ، یا د گا ر
وعده‌ ی د ید ا ر ما ، فردا کنی

دکتر منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها 

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

Who visited this thread. My thanks also go to Red Wine, Souri, Baharan, Frazaghi, HME, Sadra, Anahid, and Ladan for their supportive comments.


Ladan Farhangi

Excellent

by Ladan Farhangi on

Thank you for the post.


Anahid Hojjati

Beautiful poem, Ostaad Saadat Noury

by Anahid Hojjati on

Great poem Ostaad. Thanks for sharing.


Sadra

Translation

by Sadra on

Homan:  MPD wrote in his blog description that this is a translation of Dr. Noury's beautiful poem.  Go here to see the description:

//iranian.com/main/blogs

Dr. Noury's poem is beautiful and the translation is excellent, too. Thank God for romantic men!


Homan Mohabadi Ebrahimi

ترجمه ی خوب همین شعربه انگلیسی

Homan Mohabadi Ebrahimi


نگاه کنید به ترجمه ی خوب همین شعربه انگلیسی که متا سفانه مترجم منبع شعر و نام شاعر را فراموش کرده یاد آور شود
 //iranian.com/main/blog/multiple-personality-disorder/anew


frazaghi

ALWAYS PERSIAN دست

frazaghi


  • ALWAYS PERSIAN

  • دست شما درد نکند اقای دکتر واقعا عالی بود


Baharan

Wonderful

by Baharan on

Thank you for posting this lovely poem. 


Baharan

جناب دکتر

Baharan


 بهتر از آنچه گفته اید، شعر دیگری برای دعوت به آشتی وجود ندارد. تندرست و  پایدار باشید.


Souri

Very romantic!!

by Souri on

Thank you.


Red Wine

...

by Red Wine on

استاد جان عزیز،بزرگ مقام.. صالح ال مصلهین.. ادیب توانا، دلمان برای نوشته‌های شما تنگ شده بود، الحق که خوش نویسید و خوش نگار !

دست شما را از دور میفشاریم، یک عدد جام شراب به سلامتی شما خورده و آرزوی نیک‌ بختی برایتان می‌کنیم.

 


M. Saadat Noury

Dear Homan

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supportive comments and nice remarks.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Thank you

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

For sharing this beautiful poem.


Homan Mohabadi Ebrahimi

I loved this part:

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

کی شود ، خواهی ، حریرین بستری
تا که د رآغوش من ، ‌تو جا کنی
شا دما نه چون به موج _ بو سه‌ ا ی
غنچه ی لب های خود را وا کنی
چون سبکبا را ن ، کنا ر _ سا حلی
خواب آ سوده‌ در ا ین ما وا کنی


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


 بسیار دلنشین و عاشقانه سروده اید . تشکر