سرا پا یش


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
15-Aug-2010
 

 

 

 

 

این سروده مجموعه ای ازسروده‌های پیشین است

 

 

ما گشته ‌ا‌یم عاشق و پا بند خاطرش

گلبوسه بسته ایم به هرجای بسترش

اومعبدی خجسته بنا کرده پر ز نا ز 

 درلابلای هررگ و اعضای پیکرش

آن دست پرحرارت وآن ساعد بلور

دارد نشانه ازژن نیکو به گوهرش

سا ق هایش :آن سا ق خوش تراش که ویژه به گیتی است

آ تش فکنده بردل ما نقش ظاهرش

یکتا ی خلقت است برآن زوج سا ق پا

د نیا به پا نکرده د گرنوع برترش

چشم هایش :درآن لحظه که افکند چشمهایش

به چشمان_ همیشه عاشق_ من

کجا دانست برق_آن نگاه اش

د مد خورشید صبح صادق_ من

لب ها یش : حرا رت ا ست به لب های او ، ز هرگوشه 

عبا دت ا ست که بوسه ، برآ ن لبا ن داد ن

حلا و ت ا ست به لب ها ی ا و ، ز هربوسه

سعا د ت ا ست زبوسه ، ا سیر ا و ما ند ن

د ست هایش :پس ازآن غیبت دور و درازش

به دیدارآمد او با دلربایی

گرفتم خوش دوباره دست نازش

به رسم_ ابتدای آشنایی

شرارگرم دست_ چاره سا زش

 به شد تسکین و درما ن جدایی

صدا یش : صدا یش روح وجان داده‌است برما

غنائی جاودان داده ‌است برما

و زنگ عا شقا نه در صدا یش 

نشاطی همز مان داده‌ است بر ما

حضور تمنا یش :آن شب عبورآتش آغوش اش

دریک بلور دلکش رویا بود

نورنگاه ولعل لب نوش اش

صد جلوه ازحضور تمنا بود

 

منوچهر سعادت نوری

 

xxx 

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Rad Lanjani, Baharan, Red Wine , and Anahid Hojatti for their supportive comments.

Anahid Hojjati

Dear Ostaad Noury, thanks for sharing your beautiful poem

by Anahid Hojjati on

Dear Ostaad, your poem is very romantic and "zeeba". Thanks.


Red Wine

...

by Red Wine on

استاد چه زیبا فرمودید،حکیم دل‌ها هستید و سيد كل الكلمات جيدة وجميلة.

ما که از عاشقی سیر شده ایم،تکلیف ما چیست !!

وقتي كه عشقي مي رود اينجا لغت كم مي شود
خنده به من مي خنددو با سادگي غم مي شود

ايثار دل مي سوزد ونام زمين خط مي خورد
در يك نگاه ناگهان گونه پر از نم مي شود

وقتي كه دستش بي هوا بر آس من ده مي زند
يكباره دوشم زير اين بازندگي خم مي شود

حالا در اين زندان غم با قفل ها گپ مي زنم
با اين اميد كهنه كه يك روز آدم مي شود

سپاس فراوان

 


Baharan

جناب آقای دکترسعادت نوری

Baharan


شعرتان بسیار بسیار زیباست


Rad Lanjani

Dear Dr Saadat Noury

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing.


M. Saadat Noury

Request

by M. Saadat Noury on


I ask all fans to leave only one comment at the time;  inflating the number of comments is unfair to other bloggers who get removed from the most-commented list.