دانه دانه ، بر ف می با رد


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
17-Dec-2010
 

 

 

دانه دانه ، بر ف می با رد
همچو مروارید غلطا ن ، ز آ سما ن

یا بسان نقر ه گو‌ن ، ذرات ا شک
کز دو چشم يك ا لهه * شد روان

عا شقا نه ، می شود جذ ب ز مین
تا که خا ک تشنه ، جان یا بد ا ز آ ن

گستر ا ند بستر ی نرم و سپید
ورزش اسکی بر آن گیرد مکان

یا بسازد توده هایی سفت و سخت
آدم_ برفی نشا ند ا رمغا ن

پا ک می سا زد فضا را  ا ز سموم
تا نفس ها را نما ید شا یگا ن

دانه دانه ، بر ف می با رد
محنت و رنج و غمی درآ ن نها ن

معبری لغزنده می دا رد به پا
سخت می سازد عبور رهروا ن

گاه چون بهمن ، فرو ریزد ز کوه
بس به نا بودی کشا ند مرد ما ن

گاه  جا ن بخش ، گاهی جا ن ستا ن
همچو ژینوس ** می نماید بی گمان

دانه دانه ، بر ف می با ر د
ز شت و  ز یبا ، آ فریند ‌ نا گها ن

یا بسان نقر ه گو‌ن ، ذرات ا شک
یا چو مروارید غلطا ن ، ز آ سما ن

دکتر منوچهر سعا دت نوری

* بنا بر روایت اساطیر زمانی بر ف می بارد که ا لهه ی برف گریان است
**ا شا ره به ژینوس خدا مرد آغازها و دروازه‌ها ست که بر دو سو می نگرد. برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به نوشتاری به زبان انگلیسی از همین سراینده

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

جناب شازده ی عزیز

M. Saadat Nouryبا سپاس ، همانگونه که سروده شد لطفا فراموش نفرمایید که

گاه  جا ن بخش ، گاهی جا ن ستا ن
همچو ژینوس ، می نماید بی گمان

دانه دانه ، بر ف می با ر د
ز شت و  ز یبا ، آ فریند ‌ نا گها ن

یا بسان نقر ه گو‌ن ، ذرات ا شک
یا چو مروارید غلطا ن ، ز آ سما ن ....


M. Saadat Noury

خانم فرح روستای گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس و با آرزوی بهبودی و تندرستی و طول عمر ، در پاسخ سروده ای از سعدی حضورتان تقدیم می شود:
شب از بهر آسایش تست و روز
مه روشن و مهر گیتی فروز
اگر باد و برف است و باران و میغ
وگر رعد چوگان زند، برق تیغ
صبا هم ز بهر تو فراش وار
همی گستراند بساط بهار : سعدی


Shazde Asdola Mirza

Too much of a good thing can get real bad

by Shazde Asdola Mirza on

دکتر جان، جای شما خالی‌ که برف یک متری حال همه را گرفت


M. Saadat Noury

مهربانا

M. Saadat Noury


با سپاس دوباره، بسیار بزرگواری فرمودید .


Farah Rusta

عمر برف است و آفتانب تموز

Farah Rusta


با سپاس از جناب دکتر نوری از برای قطعه شعر بسیار زیبایشان این بیت معروف از شیخ اجل سعدی که وصف حال است را تقدیم میدارم:

عمر برف است و آفتانب تموز
اندکی‌ ماند و خواجه غرّه هنوز

 

 

FR


Mehrban

استاد سادات نوری

Mehrban 

از لطف بی‌ کران شما سپاسگزارم, اما خوب می‌دانم که به گرد پای شما هم در شعر گویی نمیرسم


M. Saadat Noury

Dear "divaneh":

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this poem by Joseph Warren Watson in return:

Oh! The snow, the beautiful snow,
Filling the sky and the earth below,
Over the housetops, over the street,
Over the heads of people you meet.
Dancing, Flirting, Skimming along,

Beautiful snow! It can do no wrong;
Flying to kiss a fair lady's cheek,
Clinging to lips in frolicksome freak;
Beautiful snow from heaven above,
Pure as an angel, gentle as love!

Please Read More: //www.dyanesdesktop.com/watson/jwarren/jwwatson.html


M. Saadat Noury

جناب مهربان عزیز

M. Saadat Noury


 

با سپاس ، باید افزود که این سروده ی ناچیز، به پای صدای پای برف شما که بسیار دلنشین و گیراست نمی رسد.


divaneh

Dear Dr Saadat Noury

by divaneh on

Thanks for sharing this nice wintery poem.


Mehrban

بسیار زیبا

Mehrbanسپاس فراوان

//iranian.com/main/blog/mehrban-7