دنیا شود بهشت ، اگر احمقی نبود

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-Dec-2010
 

 

 

دنیا شود بهشت ، اگر احمقی نبود
گیتی ز کار یک احمق، نبرده سود

هر فاجعه که گشت پدیدار در جهان
ریشه ، ز حرف یک احمق ربوده بود...

دکتر منوچهر سعادت نوری

با الهام از فیض کاشانی که چنین سرود:

فریاد زدست این زیان ها 
جان را از عذابشان امان نیست
من طاقت احمقان ندارم
جز مرگ ، سزای احمقان نیست

همچنین نگاه کنید به
احمق ها :در زنجیری از سروده ها

گل غنچه های پندار 

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
ahang1001

وای که طبعم روان شد

ahang1001


 

 

آن شنیدم  زهره ای  زهرا بشد

النسا را او بخواند و در لچک پیچیده شد

او پذیرفت مسلک شمشیر و خون

او که احمق بود..احمق تر بشد

شیرین

 


M. Saadat Noury

Dear Ms Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice comment; please accept this in return:

//www.poetseers.org/the_poetseers/lord_buddha/poems_by_buddha/the_fool/

 


M. Saadat Noury

Dear Souri Banoo

by M. Saadat Noury on

 

Thank you for your kind comments; please accept this in return

دلها تامل آینهٔ حسن مطلقند
چندانکه می‌زنند نفس شاهد حقند
طبعت مباد منکر موهومی مثال
کاین نقشها به خانهٔ آیینه رونقند
چون گردباد فاخته‌های ریاض انس
هرچند می‌پرند به‌ گردون مطوقند
در مکتب ادب رقمان رموز عشق
کام و زبان بهم چو قلمهای بی‌شقند
جز مکر در طبیعت زهاد شهر نیست
این ‌گربه‌طینتان همه یک چشم ازرقند
در جنتی‌که وعدهٔ نعمت شنیده‌ای
آدم کجاست اکثر سکانش احمقند
این هرزه فطرتان به هر علم و فن دخیل
در نسخهٔ قدیم عبارات ملحقند
شرم طلب هم آینه‌دار هدایتی است
پلها بر این محیط نگون گشته زورقند
بیدل ‌کباب سوختگانم‌ که چون سپند
درآتشند وگرم شلنگ معلقند : بیدل دهلوی


M. Saadat Noury

Dear "ahang1001":

by M. Saadat Noury on

Thank you for your beautiful poem; please accept this in return

گفت خرگوش الامان عذریم هست
گر دهد عفو خداوندیت دست
گفت چه عذر ای قصور ابلهان
این زمان آیند در پیش شهان
مرغ بی‌وقتی سرت باید برید
عذر احمق را نمی‌شاید شنید
عذر احمق بتر از جرمش بود
عذر نادان زهر هر دانش بود : مولوی


Ladan Farhangi

Wonderful

by Ladan Farhangi on

And it is a great poem on the fools. Thank you for sharing.


Souri

Very nice

by Souri on

I liked both the idea and the poems. Also Shirin's poem is great too.

Thanks for sharing.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


ahang1001

    جهل و

ahang1001


 

 

جهل و نادانی چو گردد رهنمود زندگی

برگشاید راه کج آوارگی و بندگی 

از من