چامه

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
11-Dec-2011
 

تا به آغوش فلک زهره و پروین دادند

هدیۀ دهر به ما چشم درون بین دادند.

روی معشوق ازل تعبیه در دل کردند

به دل ما طلب آن رخ دیرین دادند

شعلۀ شوق به خاک تن ما افکندند

سوزشی زان به دل آتش برزین دادند

گوهر جان طلب جان جهان خود کرد

اجرت رنج ورا نالۀ غمگین دادند

بنوازد ز شعف نای غزلخوان هزار

تا نشانش گل گلزار فوردین دادند.

یک جو از مهر نگارم ز جهان کم نشود

لاله ار شد؛ به بهایش گل و نسرین دادند

چهری ار آینه گردان رخ دلبر نیست؛

ز چه رویش هنر چامۀ شیرین دادند؟

 

بیست آذرماه 1390

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


گرمیی دل ز پیام خوش دوشینی بود

که ز سلطان ازل با دل مسکین دادند 

 


Souri

Very nice

by Souri on

Somehow heart warming in the heart of this cold winter :)

Beautiful poem, dear Manouchehr. 

Thanks for sharing.