خارجی

خارجی
by Maryam Raeesdana
15-May-2012
 
معلم : فعل متعدي را تعريف كن .

شاگرد : فعل متعدي ، فعلي است كه احتياج به مفعول دارد تا به آن تعدي كند.

معلم : فعل لازم را تعريف كن، طبق اصول و درس.

شاگرد : فعل لازم به مفعول احتياج ندارد، فاعل برايش كافي است.

معلم : اگر طبق اصول و درس ت...عريف نكني، اخراجي. فعل دو وجهي چه نوع فعلي است؟

شاگرد : فعلي است كه اصولا ًحزب باد است آقا. يك روز فاعل مي خواهد، يك روز مفعول.

معلم : و شما، شاگرد بيچاره خارج از اصولي، پس اخراجي.

داستان «خوانشی از افعال»

مریم رییس دانا

Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam RaeesdanaCommentsDate
دار عشق
-
Nov 30, 2012
قفلی زدند بر دهانت
12
Nov 16, 2012
کویر تا ابد تشنه خواهد ماند
-
Nov 05, 2012
more from Maryam Raeesdana