حذف نام شاهان از کتابهای تاریخ جمهوری اسلامی

حذف نام شاهان از کتابهای تاریخ جمهوری اسلامی
by PArviz
02-Dec-2009
 

حتئ تاریخ ثبت شده هم از دست جمهوری اسلامی مصون نیست


Share/Save/Bookmark

more from PArviz