در راه بهشت

در راه  بهشت
by The Prince
26-Dec-2011
 

I wrote this over 15 years ago, inspired by one of Sohrab Sepehri's poems. I want to dedicate this to struggles for humanity all over the world

باید امشب برویم

با تمام خستگی‌ از راه روز

باید امشب برویم

باغچه مان در پس پیچ آینه منتظر است

باید امشب برویم

------------

باید امشب

دل‌ پر خون زمین را

با دم پر غم گاو آهن درد بشکافیم

پس از آن

دانه دانه نطفهٔ امید را

در دلش بنشانیم

-------------

باید امشب

قطره قطره اشک خود را

به سر چشمهٔ بخشش ببریم

تا از آن چشمهٔ جوشان

نبض لب تشنه هر برگ گلی‌

به تپش باز آید

-----------

باید امشب

به تمنای دلم شب تابی

کز کشاکش با شب تیره به تنگ آمده است

مشت مشت آتشین گًل خندهٔ خورشید را

از سر دورترین قلهٔ ترس

به دل ظلمت جهل و دل پر کین حسد بفشانیم

باید امشب, راه آغاز

باید امشب, خشت اول

باغچه مان را

پیش از اینها

بهشتش خوانده بودند


Share/Save/Bookmark

Recently by The PrinceCommentsDate
Just the past couple of days...
1
Sep 27, 2012
Peacful Dialogue, or, I am not Delusional!
-
Jun 08, 2012
The case of thirsty people and oral sex!
25
May 31, 2012
more from The Prince
 
divaneh

Wonderful poem

by divaneh on

I very much enjoyed this poem and the determination within its words. Thanks for sharing.


Maryam Hojjat

Greatm Poem

by Maryam Hojjat on

It is Hard to forgive akhoonds and their atrocities against Iran & Iranians.