کارناوال ریو تا تهران


Share/Save/Bookmark

کارناوال ریو تا تهران
by Alef Mahan
27-Nov-2012
 

خدایانِ مرگ

زمین را می‌خواهند

مثلِ آسمان

برهوتی كم‌رنگ


و زمین

زمین زنده

این نگینِ كهكشان

عاقبت خواهد‌پوسید

در تابوتِ گنجی از خدایان

شاید خدای پنهان

در خرمای اورانیم


نفسِ اهریمن است

شمشیرها تیز كرده

خمپاره‌ها میزان

بمب‌افكنها فرمان،

كه سكه‌های اویند

هر دو طرف را كشتگان

و عاقبت

رقصِ بیرقهای عزا


گِل به سر و روی مكُن

»‌كه بزیرِ گِل بسی خواهی‌خفت«

گُلدانی بر گور بنهندت یا نه

خون به سر و روی مریز

كه خداوندانِ گور

بخواهند مكید خونت

اینك اطومكن عبای كرم


اشكهایت

بدین شوری

حرام باد خدایانِ مُرده را

سیراب هم نخواهندكرد

كامِ هیچ تشنه‌لبی


طبلها، سنجها، بیرقها

در ریو، در تهران

دو شهرِ خواهرخوانده

با دو كارناوالِ محشر

یكی كبری

یكی اكبر

عاق، عاقبت كدام خواهدشد؟


»كبری‌خانم زنی‌ست باسلیقه«

گُل‌آذین می‌كند تنِ خسروانیش‌ را برهنه

پیشاپیشِ كارناوال و دسته

می‌خواند از خیام ترانه

»‌كه بزیرِ گِل بسی خواهی‌خفت«

ریو یا تهران

حالیا ریا مكن

از خدا تا هسته


25/11/2012

ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
گلبانگِ پهلوی
-
Sep 27, 2012
more from Alef Mahan
 
default

اگر باشد شهادت افتخاری

ahosseini


 اگر باشد شهادت افتخاری 

چرا پس میکنی‌ تو گریه زاری

شهادت را تو باید جشن گیری

به چوگان بازی وکار سواری

>>>>>>>>>>>> 

برای دیدن فهرست اشعار روی اسم کاربردی کلیک کنید.

 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.