هیچ یک با هم

هیچ یک با هم
by Aram Gharib
24-Jan-2008
 دختر
ایرانی بود یا می‌نمود

با چشمانش
که میان ابر اخم
و شبنم یک لبخند
به نزدیکتر زآنچه می‌دید
و دورتر زآنچه در خیالش بود
می‌نگریست

و قلبش
که دو دهلیز داشت
هر یک برای نیمة دیگر دلش...

دختر
هر چند ایرانی می‌نمود
اما ایرانی بود!

27 دی 1386


Share/Save/Bookmark

Recently by Aram GharibCommentsDate
مکاشفه‌ای دیگر
-
Nov 28, 2011
هشدار
-
Sep 06, 2010
آنتی‌فمینیسم
1
Aug 04, 2010
more from Aram Gharib