سرنوشت

سرنوشت
by Shahrokh Setoudeh
24-Apr-2009
 

شب ها

درست نیمه های شب

در بیداری من دراز می کشی و به خواب سردی فرو می روی

صورت تو کو؟

روز در زیر پوست تن تو رژه می رود

پوست تو کاشف رنگ نور است

روزها سردند

و روزنامه ها تصویر سایه های دست تو را چاپ کرده اند

 

حسرت نمی خورم

سرنوشت تنها با یک لبخند من

تمام هستی ام را عوض کرد

نه

نه خدا می تواند

و نه من ناخدای این هستی ام

 

یک پست چی ناشناس برای من اقبال آورده است

من برای یک جنایت از پیش در نظر گرفته شده وقت گرفته ام

و هنوز امیدوارم

تا نامم را از عکس ها

روزها

محو کنم

 

در آسمان پنجره

گردن بلند یک جرثغیل متفکر

باد ها

یک تکه از خاطره اولین سفر انسان به ماه

و یاد ها

به من نگاه می کنند

شب ها

درست نیمه های شب

در بیداری من دراز می کشی و به خواب سردی فرو می روی

روز در زیر پوست تن تو رژه می رود

صورت تو کجاست؟

من از عکس ها

قاب ها

پیراهنم

فرار می کنم

و از تمام پایانه ها نام تو را سوال می کنم

به تمامی رودها

ماهیان قرمز بستری مشکوکم

 

من از یک لبخند آسیب دیده ام

و سرنوشت برای من همه چیز را انتخاب می کند

صورت تو کو؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
عوضی
1
Sep 03, 2012
خرسند
1
Jan 21, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
more from Shahrokh Setoudeh
 
default

Abarmad's comments

by Shahrokh SETOUDEH FOUMANI (not verified) on

Dear Mr. Abarmad,

It's my first time that getting comments on mu poem in English :D very nice.

You are reader and it's your right to comments and kind of you to advise me in proper a way.

These are what I'm feeling and what I'm telling in a nightmare that maybe attacks you in words. But it attacks me in heart.

I'm honestly open to tell you I do not read too much my words/ or ....poems (if you believe it)! As soon as I made a poem, I did not make that, my mind made it; I'm express, publish,... to release pains....maybe I'll read more and modify in better shape.

Your English comments were surprising :D


Abarmard

Dear Shahrokh

by Abarmard on

Your words are wonderful but they don't link well. The meaning of your poem is lost with "nice phrases" rather than powerful content.

I am not certain why your world would change with an smile, and the rest doesn't focuses on that. Jumps too much. Perhaps you could make two separate poems out of this one and emphasize the meaning of your key phrases.

The combination of the Persian words also do not make much sense:

"dar aasemaan Panjareh"! Do you mean:"dar pajareye aasemaan"?

Please excuse my comment and opinion.

Thank you, I enjoyed reading it.


hadi khojinian

دل پذیر

hadi khojinian


لذت بردم رفیق جان .ممنون


default

BEAUTEEEEEEEEEFUL

by mastaneh art (not verified) on

GREAT POEM ,
KEEP ON PUBLISHING THEM,
LOVELY...