بی نام و لبخند

بی نام و لبخند
by Shahrokh Setoudeh
07-Jun-2009
 

آمدی

مثل خوابی که به دیدن آن ناگزیریم

رفتی و شعر جای تو را گرفت

دیگر به خواب نرفتیم

نمی آیی

ما نمی دانیم

تو میدانی و نمی گویی

نمی آیی

شعر جای تو را گرفت

در شعر ترا بیاد می آوریم

و دریک لبخند ناگاه توقف می کنیم

کسی نمی داند

تو میدانی و نمی آیی

شیر و شعر

عسل

نانم را با پرندگان قسمت می کنم

و به شعر می اندیشم

بی نام و لبخند


Share/Save/Bookmark

Recently by Shahrokh SetoudehCommentsDate
عوضی
1
Sep 03, 2012
خرسند
1
Jan 21, 2012
DownTown
4
Jan 14, 2011
more from Shahrokh Setoudeh