از دولت اسلام


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
19-Oct-2011
 

این شعر را اول در قسمت نظرات بلاگ " دولت اسلام از دیدگاهی شاعرانه" که دوست عزیز همه-ایرانیان نوشته بود اضافه نمودم و به ایشان تقدیم کردم. ایشان سفارش نمودند که آن را در بلاگی جداگانه بگذارم و به امر ایشان دوباره در اینجا آورده می شود.

* * * * * *

شد غارت ویرانۀ ایران همه انجام

از دولت اسلام

این کشور دیرین شده در دهر چه بد نام

از دولت اسلام

دریوزه شده ملت بیچارۀ ایران

این کشور ویران

پر اشک شده کاسه و پر زهر شده جام

از دولت اسلام

عمامه و لباده شده مهر ریاست

بی علم و کیاست

نابود شده آن چه که بود از طمع خام

از دولت اسلام

شادی شده زنجیر و تبسم شده در بند

زندان شده لبخند

از نوحه و از گریه شده روز همه شام

از دولت اسلام

از قمری و دستان نه نشانی و نه از گل

از چهچه بلبل

شیون بکشد بوم شب و روز بر این بام

از دولت اسلام

جز روضه و جز نوحه و جز جامه دریدن

سالوس خریدن

ناورده برون از طبقش عابد اوهام

از دولت اسلام

آزادگی و معرفت و حق نگزینند

سوداگر دینند

در مسجد و بر قبر پرستندۀ اصنام

از دولت اسلام

طامات و خرافات شده رایج و مقبول

هذیان شده معمول

آخوند به منبر رود و باز کند دام

از دولت اسلام

شد چادر و روبنده معادل به نجابت

بنگر به سفاهت

آزاده زنان در تعب از این دد و انعام

از دولت اسلام

روشنگر و آزادۀ ایران شده بر دار

دوری است شرر بار

هر دزد و تبهکار بگیرد ز جهان کام

از دولت اسلام

ای دوست مخور غصه که دور دگر آید

اسلام سر آید

* * * * *

توضیح: آن چه سر آید البته این اسلام مخرب کنونی است، و اسلام به صورتی شخصی مانند مسیحیت در غرب باقی خواهد بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Thanks Daneshjoo

by divaneh on

Dear Daneshjoo

Thank you for your kind words. Glad that you liked it.

Dear Daneshjoo

Thank you for your kind words. Glad that you liked it.


divaneh

Dear MPD

by divaneh on

Thank you for your compliment. I would love to see the adaptation of this poem in English by one of my favourite poets in IC. It would be an honour for me.


daneshjoo

Dear Divaneh

by daneshjoo on

Daneshjoo  Your poem is true, effective and beautiful.

Thank you


daneshjoo

Dear Divaneh

by daneshjoo on

Daneshjoo

Your poem is true, effective and beautiful.

Thank you


All-Iranians

به دستاویز دین

All-IraniansMultiple Personality Disorder

Excellent poem,

by Multiple Personality Disorder on

May I do an adaptation (not a translation) of it in English?


divaneh

استاد گرامی

divaneh


تشویق شما بزرگترین افتخار است. بنده را سرفراز نمودید.

M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 

 

چه نیکو، نغز گفتاری
چه زیبا، پرده پنداری
م. س. ن


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Dear All-Iranians

Thank you once more for creating the inspiration with your blog.

Anahid Jaan,

Glad you liked it. Accept is as a payback.

Rahmanian Aziz,

Thanks for your kind words. Yes, in absence of the explanations, people may take things a little personal.

Brother Majous,

That is exactly what we want (I mean the ending to VF system) as explained at the bottom of the poem. With respect to the mer itself, next time I try harder :)


salman farsi

اسلام سر نمی‌‌آید

salman farsi


 

 

 ولی‌ دوره دولت ضدّ اسلامی ولایت فقیه به سر می‌‌آید. 

 حالا شما زوری زدی و معری گفتی‌ ولی‌ واقعیت‌ها را با معر نمی‌شود تغییر داد.

 

For an Islamic democracy


G. Rahmanian

A great poem!

by G. Rahmanian on

Very true. I liked your "towzeeh." A required "preventive measure" around here!


Anahid Hojjati

Nice poem Divaneh

by Anahid Hojjati on

thanks.

شادی شده زنجیر و تبسم شده در بند

زندان شده لبخند

از نوحه و از گریه شده روز همه شام

از دولت اسلام

 


All-Iranians

One of the best poems on Islam

by All-Iranians on

So true. Thank you.