eshghi2
17-Feb-2012 (2 comments)
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
باز بوی شرر و درد و فغان آرد باد >>>
eshghi2
06-Feb-2012 (3 comments)
دگر ای بيهوده گو بهر من افسانه مگو
ز دو چشمان حقيقت زده ام آب مجو >>>
eshghi2
02-Feb-2012 (3 comments)
سبز آيين گل و سبزينه است, سبز ياد حشمت ديرينه است >>>
eshghi2
27-Jan-2012
گفته هابد گشت و بد پندارها
 شد جهان بركام بد كردارها >>>
eshghi2
20-Jan-2012 (2 comments)
گل شده پژمرده و بلبل به سوگش داغدار
 گشته بوم آريا پاييز در فصل بهار >>>
eshghi2
25-Aug-2011 (4 comments)
هزاران آريو برزن در ايران
به هر كوی و به هر برزن خرامان >>>
eshghi2
15-Oct-2010 (8 comments)

درتاريخ ما نام كشتی گيران همواره يادآور جوانمردی ،گذشت وفروتنی بوده است،هميشه استادان كشتی به عنوان اولين درس به شاگردان خود مردانگی وپشتيبانی از ضعيفان وستمديدگان راآموزش داده اند،

>>>
eshghi2
21-Jul-2008
آورده اند که خران بیشعور ترین وبی سیاست ترین موجودات روی زمینند,اما چونیک بنگری آدمیانی بینی صد چندان بدتر,فی المثل شاهان قاجار که چون افسار حکومت بدست گرفتند چنان احمقانه فرمان راندند که هیچ خری نتوانست چنان کند >>>