مرد فاحشه و پگاه آهنگرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Jun-2012
 

پیشتر چندین بار راجع به حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان ارزشی مورد عنایت ویژۀ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شد. برای نمونه اینجا، اینجا، اینجا و اینجا .

بصورت خلاصه، حاج فرج سینمای ایران را "فاحشه خانه" میداند و بارها دهان دریدگی ها نثار بانوان هنرمند ایران کرده و تنی چند منجمله بانو پگاه آهنگرانی با وقار و متانت و شجاعت ذاتی ایرانیان ، پاسخ لازمه را داده اند.

حالا حاجی با اتکا به نیروی مسلح عدل علی اعلام جنگ کرده و با مخاطب قرار دادن بانو آهنگرانی که مزۀ رأفت اسلامی چشیده است از جمله گفته:

" صبر انقلاب در برابر افسار گسیختگی سینما به پایان رسیده است."

به عبارت دیگر؛ ٣۴ سال شمشیر را از رو بستن فایده نکرده و داغ و درفش، دهان دریدگی، حملات زهرآگین و تهدیدهای مضاعف حاجی و دیگر مردان فاحشه علیه بانوان ایرانزمین هم بجز خفت بیشتر برای روسیاهان چیزی در انبان نداشته، ندارد و نخواهد داشت!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

روسیاهی در نگارش فارسی!

Demo


مردان فاحشه و بانوان ایرانزمین..........؟
تبریک!