Author

All Posts

Open,

تنش خلاق

یکی از معما های تاریخ بشر فتوحات برق آسای اعراب مسلمان شده در قرن هفتم میلادی است. علل بسیاری برای این پدیده تاریخی نقل شده... Comment
Open,

دو گام به پیش

فیلسوف اجتماعی و متألّه رادیکال آلمانی ارنست بلوخ که از بنیان گذاران الهیات آزادی است نقل میکند که روزی بدیدن جامعه شناس شهیر گئورگ سیمل... Comment
Open,

مانی

این ترم درس جدیدی بنام "مذهب و جامعه" برای دانشجویان مبتدی رشته جامعه شناسی گفتم و این بهانه ای شد که بار دیگر در مورد... Comment
Open,

فیلم تکراری؟

اینروزها که تنور انتخابات در حال گرم شدن است بسیاری در مورد کاندیداتوری رهبران نهضت اصلاحات سخن میگویند.  نوشتار های بسیار جالبی هم از دست... Comment
Open,

یک پرسش

گفت آرزو بر نو جوانان عیب نیست! البته جهان بدون جنگ استبعاد عقلی ندارد. علیرغم ادعا های زیادی هم که میشود کسی طبیعت انسان را... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>