حقوق بشر و آزادی بیان انحصار گرایان

آزادی شامل داشتن و حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران نمیشود؟


Share/Save/Bookmark

حقوق بشر و آزادی بیان انحصار گرایان
by Sohrab_Ferdows
01-Aug-2009
 

چهار سال پیش که آقای محمود احمدی نژاد برای اولین بار و در نتیجه تحریم گسترده انتخابات رئیس جمهوری بوسیله اکثریت مردم ایران و بکمک تقلبات فراوان در انتخابات بکرسی ریاست جمهوری دست یافت چنین بنظر میرسید که مردم، بعد از دو دوره از رئیس جمهوری آقای خاتمی، آخرین امیدهای خود را برای هر گونه اصلاحات در سیستمی که بنمایندگی از خدا بر آنان حکم میراند از دست داده اند. چهار سال حکومت سرشار از تحقیر و سرکوب ملی آقای احمدی نژاد نشان داد که بن بست جمهوری اسلامی با تحریم انتخابات در ایران حل شدنی نیست و همین امر باعث شد که مردم به ندای تحریم مجدد انتخابات از سوی اپوزوسیون بدون برنامه در خرداد 1388 پاسخ مثبتی ندادند و بصورتی کم سابقه در انتخابات شرکت کردند تا بلکه با روی کار آوردن یکی از افراد باصطلاح میانه رو نظام حد اقل از برخورهای تحقیر آمیز و سرکوبگرانه رژیم با خود بکاهند. این رویا با تقلب بی محابا و گسترده دولت اسلامی که هیچگاه خود را پاسخگوی مردم نمیداند بکلی بر باد رفت و رهبر حکومت اسلامی در میان حیرت گروه باصطلاح میانه رو و مردمی که خود را در مقابل اینهمه بی شرمی ناتوان میدیدند آقای احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام کرد.

واکنش گروه میانه رو نظام که از طرف گروه حاکم در مناظرههای انتخاباتی بطور آشکار و علنی به انواع فسادهای مالی متهم شده بود و همه نیروهای خود را برای جمع آوری شواهد موارد تقلب در انتخابات بسیج کرده بود بصورت راهپیمائی های اعتراضی میلیونی در روزهای بعد از اعلام نتیجه انتخابات بنمایش گذاشته شد. مبارزه این گروه که بنظر میرسید بوسیله دار و دسته باصطلاح اصول گرا مورد تهدید جدی قرار گرفته بود در این شرایط مبارزه برای مرگ یا زندگی بود. برخورد نیروهای دولتی با این اعتراضات کار را بخشونت کشید و عده زیادی از مردم در طی چند روز زخمی و کشته شدند اما این برخوردها نه تنها مردم را ساکت نکرد بلکه موجب شد که کنترل حرکات اعتراضی از دست عوامل میانه رو خارج شده و جنبشی از آن بوجود آید که موجودیت کل رژیم اسلامی را مورد تهدید قرار دهد. نمایش رشادتها و دلیریهای بهت انگیز از سوی ایرانیان درون مرز در برخورد با نیروهای سرکوبگر دولت جمهوری اسلامی توجه جهان را بخود جلب کرد و همین موضوع موجب شد تا بسیاری از ایرانیانی که تا کنون هیچ علاقه ای به شرکت در امور سیاسی مربوط به ایران نشان نمیدادند بعرصه چنین فعالیتهائی کشیده شوند.

این روزها با توجه به حرکات دلیرانه مردم ایران در درون کشور و در مقابل نیروهای سرکوبگر بازار نمایشهای میهن پرستی و پشتیبانیهای دو آتشه از مبارزات مردمی در خارج از کشور هم ابعاد جدیدی پیدا کرده. حضور گسترده گروهی از ایرانیان که بگونه ای مستقیم یا غیر مستقیم به عوامل درون نظام وابستگی داشته یا دارند موضوع حرکات اعتراضی در خارج از کشور را دچاز پیچیدگیهائی کرده است که گاهی تشخیص اینکه هدف از اعتراضات چیست مشکل میشود. تلاشهای زیادی در خارج از کشورمیشود تا حرکات اعتراضی در یک مسیر کنترل شده باشد و در این راستا کوشش زیادی روی انحصاری و محدود کردن مفاهیمی مانند "آزادی بیان" و "حقوق بشر" متمرکز شده تا نیروهای خارج از نظام که با کلیت نظام مخالفت میکنند از محدوده این گونه اعتراضات بیرون بمانند. این موضوع باعث شده که بسیاری از ایرانیان به حرکات اعتراضی بعضی از معترضین و هدفهای آنها با شک و تردید نگاه کنند و از این جمله هستند اعتصاب غذای آقای اکبر گنجی و رکاب زنی دوچرخه سوارانی که باصطلاح برای حمایت از حقوق بشر از تورنتو تا درب سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا را با دوچرخه پیمودند.

آقای اکبر گنجی که خودش در زمانیکه در زندان جمهوری اسلامی بود از حمایت بی دریغ ایرانیان مبارز خارج از کشور برخوردار بود و شرایط او بوسیله همان ایرنیان به مرکز توجه جهانیان کشیده شد در حرکت اعتراضی خود با شیوه ای که خاص انحصار گرایان جمهوری اسلامیست شرکت و همکاری افرادی را که پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران را در دست داشته باشند ممنوع کرد و باینوسیله نشان داد که مفهوم آزادی بیان و حقوق بشر مورد نظر ایشان فقط محدود به کسانیست که با ایشان در مورد پرچم ایران هم عقیده باشند. همین مسئله در مورد دوچرخه سواران تورنتوئی در کانادا که روی سینه های خود واژگان "حقوق بشر" را نوشته بودند نیز بخوبی صدق میکند. این گروه که چیزی در حدود 450 کیلومتر را رکاب زده بودند تا در روز دوشنبه چهارم مرداد ماه نامه ای را که ظاهرا در زمینه حقوق بشر نوشته بودند اما آنرا با کسانی که به استقبال آنها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفته بودند در میان نگذاشنتد، به سفارت ایران بدهند، با بی اعتنائی غیر مودبانه ای با مستقبلین برخورد کردند فقط به این بهانه که آنها پرچم شیر و خورشید نشان ایران را با خود حمل میکردند. معلوم نیست که این گروه تعریف "حقوق بشر" خود را از کجا یاد گرفته بودند که شامل آزادی داشتن و حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران نمیشود و اگر میشود دلیل آن رفتار غیر مودبانه که شایسته هیچ ایرانی میهن پرست نیست چه بود؟ جالب اینکه این گروه از ورود یکی از افراد موثر در تلاشهای اخیر جنبش سبز در اتاوا را که میخواست همراه آنان در موقع تحویل نامه ای که معلوم نبود در آن چه نوشته اند جلوگیری کردند به این بهانه که او همراه آنان در رکاب زنی شرکت نداشته است و باینوسیله جلوه ای از تنگ نظریها و حرکات مشکوک را بنمایش گذاشتند.

حقوق بشر و آزادی بیان انحصاری نیست و آنها که مفهوم واقعی این مقوله ها را نمیدانند بهتر است اول کمی تحقیق کنند چون اگر کسی این مفاهیم را بشناسد و چنین عمل کند کار او به چیزی جز تظاهر و دروغ نمیتواند تعبیر شود. شرافت انسانی حکم میکند که از سوء استفاده از چنین مفاهیمی برای خود نمائی و خود ستائی و نیز در جهت بهره برداریهای خواص خود داری کنیم و با این کارهای تنگ نظرانه و بی معنی و بی دلیل حرکتهای عظیم اعتراضی مردم خودمان در درون کشور را در چشم خارجیهائی که با دقت به اعمال ما در سراسر جهان نگاه میکنند کوچک و بی ارزش نکنیم. بدون هیچ شکی مردم در ایران به این رویاروئی بزرگ با دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی وارد نشده اند که فقط یک مهره درون سیستم جایش با دیگری عوض شود. عناصر درون و وابسته به جمهوری اسلامی نخواهند توانست با ظواهر متمدنانه و به بازی گرفتن ارزشهای شناخته شده مبارزات مردم را منحرف و آنها را از پیگیری هدفهای ملی خود که بدست آوردن حقوق بشر واقعی و آزادی واقعی در یک سیستم سکولار و آزاد است باز دارند. حقوق بشر و آزادی بیان بر اساس تعریف هر دو مقوله هائی هستند که هم اجتماعی و هم سیاسی هستند و همه فعالیتها و خواسته های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را در بر میگیرند و اگر کسی جز این ادعا کند یا از معنای حقوق بشر بی اطلاع است یا فریبکاری میکند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Sohrab_FerdowsCommentsDate
آخوندهای فُکُلی
-
Nov 15, 2012
Closing of Islamic Republic embassy in Canada
4
Sep 08, 2012
قصٌه های تکراری
3
Aug 26, 2012
more from Sohrab_Ferdows
 
vildemose

The whole thing was billed

by vildemose on

The whole thing was billed as UNITED FOR IRAN?? RIGHT??

It did not mention only those who agree with our ideology need to be united with us. Right?

 

 

 


Sohrab_Ferdows

Ari Siletz

by Sohrab_Ferdows on

The question is not if you think something or some action is needed or not for others to express themselves as they see it appropriate. You certainly have very interesting way of interpreting different words or statements which does not neccessarily mean they are correct as I explained earlier but I personally have nothing against it. About my "suspicion" of what "others" do, I must say, I am beyond suspicion like many other Iranians whose eyes are not closed to solid facts and evidences and of course their adamant advocacy of a position like yours about presence of sun&lion flag through misinterpretation of things like UDHR and other different words and statements was mentioned for you and others just to see the similarities. As far as your concerns about presence of the sun&lion flag resulting in inaccurate report by media about any of Iranian protest, I challenge you to bring a single media report that indicates any of recent Iranian protests, other than being against fraud in the election and bloody suppression of people, had anything to do with flag or those who displayed it. I must tell you that I know exactly why some of the people among green movement protesters did not want to see the flag around themselves (because I knew some of them and I stood on their side and spoke to them in straight forward manner) but whatever you have said so far has nothing to do with that. And as far as "least common denominator", it is not a colour, it is the demands which are chanted on the streets of Tehran and other Iranian cities.


Ari Siletz

sohrab_ferdows

by Ari Siletz on

An appreciation of the cultural and historical value of the Shir O Khorshid symbol is not needed to defend the exercise of free speech by a someone displaying the symbol appropriately. "Appropriately" in this case means in a way that does not interfere with the free speech rights of another person. I find it hopeful that we are starting to agree as to what we don't have a problem with.

 

Moving on to issues we have not resolved yet, I wish to understand why your suspicions about what others (NIAC, etc) are doing have any bearing on this much simpler question: In a demonstration being covered by the mass media, a person carrying a large symbol "A" with a personal meaning to him, wants to use some of the common image space (ie. outside his personal space)  to convey a personal message possibly at odds with the personal views of others and beyond the "least common denominator" purpose of the gathering. If he did as he wished, would he be within his article 19 UDHR rights?       

     

Sohrab_Ferdows

Dear Ari Siletz

by Sohrab_Ferdows on

It has happened many times that during protest events, some non-Iranian people approached the protesters and asked questions about who they were and what the protest was for while protesters had multiple national Iranian flags raised around them or held in their hands. Even though I did not think that I needed to bring up this little example to show how most people are ignorant regarding the flags of other nations (no matter how big or how small they are), I just mentioned it to show you how most people's view about flags of any kind is different than yours who think a flag is such a big hindrance while many don't even see it at all. Having said that, my issue is not with the people who do not want to hold the lion and sun flag in their hands but with those who can not tolerate "others" who hold that flag in "their own" hands. If you can not tolerate others for having a flag in their hands which in your view has no cultural or historical value, then how can you claim to believe in "freedom of expression"? Those who hold the lion & sun flag in their hands do not even ask you to accept it, they at least have the honesty to show their position regarding Islamic Republic with their flag. It is not a hidden agenda.

On the other side, some people have tried to manipulate the independence of green movement in direction of support and enhancing the influence for a particular group of Iranians outside the country which are known to work for protection and preservation of Islamic Republic system, by creating unjustified wave of propaganda against the historical Iranian national flag and the group who hold it dear. Among them are well known elements related to NIAC which have entered into the business of organizing huge and lavish protest events for "Green Movement", that is out of character for this group, to display the extent of its influence in Iranian community and buy more bargaining power for itself in US Congress in the interest of the economic mafia which has been holding its grip on the national wealth of Iranians for a few decades. Green Movement, in my view and view of many others, has provided a great opportunity for Iranians to express their true feelings about a suppressive system which based its survival on brutal treatment and oppression of any voice of opposition.

Even if we accept that flag of lion and the sun represents monarchy and those who support it (which is absolute nonsense), I find it totally ridiculous to exclude a group of Iranian people, who share our cause, for expressing their position openly by holding that flag and, at the same time claim that we stand for human rights and freedom of expression!


Darius Kadivar

FYI:Reza Pahlavi regarding the Sun & Lion Flag and Green Banner

by Darius Kadivar on

Message of Reza Pahlavi on The Unity of Our Nation’s Treasures:

//www.rezapahlavi.org/press/?english&id=393

My compatriots,

Desiring freedom, seeking justice, being kind to one another, and refusing to bow to oppression have always been among the most notable qualities of Iranian civilization. Today’s movement for freedom, for which you have adopted the green vitality and happiness of our national spirit as a symbol, constitutes, despite its distinctiveness, yet another continuation of the brightest moments in our nation’s history.

Iranians,

Today, our nation faces one of the most trying times in its history. United, through tolerance and non-violence, we persist in our struggle for sovereignty and separation of church and state. Together, we entered a challenging historic era, but I have no doubt that with our collective spirit and mind, we will come out triumphant, our heads held higher than ever before.

My dear compatriots,

The green movement for democracy belongs to each and every freedom seeking Iranian. It transcends all political preferences and religious beliefs, as well as any other dividing lines or characteristics. This movement has sprouted and blossomed, as have all of our nation’s treasures, such as our tricolor lion and sun flag and our “marz e por gohar” hymn, from the drops of sweat of our nation’s many patriots.

Just as Iran’s historic lion and sun flag does not represent any particular ideology or system, but belongs to all Iranians, and just as “marz e por gohar,” our glorious national hymn, does not belong to any particular party or group, but comes from the soul of our nation, today’s green movement for freedom is the common denominator of all Iranians, without limit and without exception.

My compatriots,

It is my firm belief that the tricolor lion and sun flag, the hymn “marz e por gohar,” and the beautiful, celebrated green movement can be the inseparable sides of a united national triangle. Let us never forget that we are all one and that the key to our success is our unity.

We will rebuild Iran together.

May God be with Iran.

Reza Pahlavi


vildemose

From:

by vildemose on

//nanazola2.blogspot.com/
جنبش سبز و خفقان آدميت

هادی خرسندی

"تن آدمی شريف است به جان آدميت"
نه همان نوار سبز است نشان آدميت

اگر آدمی به رنگ است و لباس و کله‌ی گچ
چه ميان مانکن ها و ميان آدميت

نه به پرچمی بده گير و نه رنگ را جدا کن
و بدان که رنگرنگست روان آدميت

تو نگو در اين شرايط همگان شوند يکسان
که به قالبی نگنجد همگان آدميت

تو که پشت هم بگوئی سخن از دموکراسی
مگذار چيره گردد خفقان آدميت

همه يکصدا وليکن مشو غافل از حقيقت
که هزار لهجه باشد به زبان آدميت

نه بگير خرده بر آن که به خود نبسته سبزی
نه هر آنکه بسته بنشان سر خوان آدميت

تو نه مبصر کلاسی و نه ناظم دبستان
تو نه ژاندارم سبزی نه آجان آدميت

چه خوشست سبز بودن به ميان جمع و جنبش
که گشاده سبزه‌زاريست جهان آدميت

چو نشان سبز بينی به ميان آستينی
نه يقين کنی همانست نشان آدميت

چه بسا که بدنهادی به لباس سبز اندر
نه که آدمش بگيری به گمان آدميت

کاتالوگ نگير در کف که بيابی آدمی را
چه خوشست گر بگيری پی‌ ِ آن آدميت

من تصمیم گرفتم که تغییر کوچکی برای نام خودمان بدهم و بگذارم
رفرمیست ها آزاد باشند هر کار میخواهند بکنند زیرا اکنون همه با
هم هستیم

من تصمیم گرفتم که نام جنبش سبز مردم ایران را به جنبش سبز
( همه ) مردم ایران تغییر دهم

چرا ؟

زیرا همه ما مردم رفرمیست نیستیم ولی همه رفرمیست ها هم
با همه مردم هستند !


vildemose

  Wake up : NO Way

by vildemose on


vildemose

benross: thank you. They

by vildemose on

benross: thank you. They truly think Iranian ex-pats are all morons and can't see right through this kind of shenanigans.


benross

The issue is not a big flag

by benross on

The issue is not a big flag or small flag. Anything that may inconvenience some other people usually can be resolved by courtesy and common sense. It is interesting that Ari Siletz -very patronizing- compares the civility of Iranian gatherings with violence between pro choice and pro life supporters. That's quite saying how he sees the issue.

There is no opposite sides of an issue. There are Iranians fighting for their freedom, some within the regime framework some outside of it. We support ALL of them. We ALL come together for support for ANY Iranian fighting for freedom. But like Iranians inside the country, we also have different perspectives about the outcome. They can not show it clearly inside, we can. And we must.

In Iran, those who shout 'Iranian Republic' are not a segregated bunch from those who don't. Perhaps more brave, but not different.

What happens outside the country has nothing to do with what Iranians inside the country are going through. Here, there is a deliberate segregation effort based on very very unhealthy mind set. Almost purposely devious. This, has nothing to do with big flag or small flag, common courtesy or lack of it, which would be otherwise resolved or forgotten in a second.

Insulting our intelligence is not really helping this debate. 


maziar 58

..............

by maziar 58 on

where I was born and lived for a long time my flag was red,white,green with sun and lion and I never had any affiliation with or against to the king & queen; that idenfied me and my nationality ,I never lived in a country or carried their passport that has .... symbol THATS NOT MY NAME (SONG BY TING TANG)

this last uprising from inside Iran believe to be in two part inside one to count their votes and other want the islamic regime to leave and both are crushed by IRI.

From here the GREEN is color of $money$,and free arguments,and returning to our cozy home and just.....

payande Iran

down with IRI and its supporters.    Maziar


Ari Siletz

Sohrab_Ferdows

by Ari Siletz on

 Thank you for the opportunity to discuss this issue with you. I will keep the argument strictly in the domain of free speech and will make no judgment on the ethical merits of Islam, reformists, or secular nationalism.    As you are aware, there are subtleties in proper exercise of our freedom of speech in democratic countries.

For example the woman in this photograph by Azadeh Azad, is exercising proper freedom of speech in this context. Her Shir O Khorsid flag is attached to a personal item, reflecting her personal political leanings. In this photo (also by Azad), however the flag seems to have created controversy because it is large enough to cover several people, giving the impression that the Greens in the vicinity of the flag sympathize with the view the flag represents-- to them. Since they may not agree with you as to what the flag represents, the message they wish to convey by their presence at the demonstration is being altererd by the large-flag holder. In this way the Green expression is being hindered and interfered with. The "pushing" away of Shir O Khorshid supporters has to do with resentment of this infringement.

 

It is to the credit of Iranians on both sides of the issue that the dispute has been mild. As you know, in the US, the appearence of a pro-choice banner holder in the middle of a pro-life crowd can get much more physical. And the hapless pro-choicer will not get a chance to explain that the two groups are in some sense united because being pro-choice is just another way of respecting life.

 

I hope this explanation and analogy covers most of your questions.

 

As for the presence of the US flag, similar reasoning ironically leads to a single, very large, all-encompassing flag being more appropriate to a Green gathering. For example, at the Civic Center in San-Francisco--where a Green demonstration was held--there is always a large US flag (and a state flag) dominating the entire Civic Center landscape. The Eiffel tower in the Paris demonstration served the same purpose of letting our countrymen in Iran know which country the support comes from, and how wonderful it is to enjoy freedom of expression in these democracies. 

 

 

 

 

 


Sohrab_Ferdows

Dear Mr. Siletz

by Sohrab_Ferdows on

Your argument is based on a twisted interpretation of UHRD article and has no truth to it. What justification do you have to offer to support your version of interpretation regarding "interference"? According to standard dictionary, definition of "intereference" is: "the act of hindering or obstructing or impeding". I am very interested to see how do you justify pushing people, who come to show their SUPPORT (please pay attention, it is support and not hindering) of your action, away from yourself when you want to put on a show of quest for human rights? Who do you want the human rights for? Is human rights only about reversing the result of a fraudualent election? Is it just about freeing a few prisoners who brand themselves as reformists in the clan of Islamic republic and have been imprisoned in a family feud which has gone badly out of control? Your arbitrary interpretation of the image which accompanied the article and extending it to the actions of those whom in your belief committed "interference" in the actions of those protesters and so called activists is very telling by itself about how biased your views are in this regard. For your information and others, I have to say that, the picture that I supplied with the article which showed a group of bikers in Ottawa with Persian words for human rights on their chest (in green), was not published for some reason and instead, iranian.com editors decided to use the image that you see, which is fine in my view.

 

My question is: how can welcoming a group who claim to support human rights and want to show it by peddling a great distance, with any kind of symbol, can be interpreted as "hindering or obstructing" their actions? And how can we consider such a group who pretend to support human rights as genuine if they do not even share their letter to request human rights from authorities of Islamic regime with others who went there to welcome them? How can Sun and Lion flag in the hands of a "few", can be considered "hindering" or "obstructing" the humanitarian actions of those who have been probably confused by Islamic Republic propaganda about their own national symbol? Would you object if some Iranians would bring the flag od USA or another nation in a welcoming event with them and would that be an interference or support?

 

Dear friend, fighting for values like freedom, human rights and democracy takes courage, honesty and selflessness. You can not claim to be fighting for such values while justifying compromise of same values for satisfying certain elements in a system which is butchering people on the streets and looting the nation's wealth by truck loads! The words of Mr. Mousavi today, about the slogan of "esteghlal, azadi, jomhuriye eslami" (independence, freedom, Islamic Republic) which is in contradiction with the slogan of people who chanted "esteghlal, azadi, johuriye irani" (independence, freedom, Iranian Republic) on the streets very recently, is a clear indication that demands of Iranian people goes beyond what leaders of so called "Green Movement" stand for. If anything makes this national movement to fail in achieving its democratic goals, it will be nothing other than incompetence and lack of courage of those who have tried to capitalize on people's blood in a power struggle which Iranian people have no interest in. Flag of Lion and Sun is not the enemy. The enemy is incompetence, dishonesty and lack of courage of a bunch of pretenders whose undestanding of struggle for freedom, human rights and democracy does not go beyond words.


fozolie

What you believe

by fozolie on

is your affair. I said you implied that they are dishonest whether you realised it or not. That is what is silly about your attempt to twist things. If you take the time to think about what you say before you rush to wave article 19 around then perhaps you would have my respect for your argument. As it is you don't.  

You make further assumptions about me which are not correct so keep your advice to yourself.

Mr. Fozolie


benross

Here comes the lawyer!

by benross on

So, according to this logic by extension, green protesters have no right to demonstrate because based on the declaration of all constitutional authorities of the Islamic regime, Moosavi was legally defeated!

Honesty is a good think. Keep your focus on it. You may get somewhere.


Ari Siletz

Fozolie, wrapping up

by Ari Siletz on

What I believe regarding the honesty of the Greens is irrelevant to the debate question you seem to have conceded: Bringing a Shir O Khorshid flag to the area where the Greens have gathered to voice their message is in violation of article 19 of UDHR.    So don't do it. Please.  

fozolie

Yes and I understood very well what you are after

by fozolie on

form the beginning and your use of the op/ed picture by way of an example. What you don't seem to realise is that you are implying the Green Movement to be dishonest (which I don't believe it is).

Mr. Fozolie


Ari Siletz

Fozolie, bring matters to a head

by Ari Siletz on

Please check and see if I have made the correct deduction from your statement. You "understand very well" that bringing a Shir O Khorshid flag inside the area where the Greens have gathered to voice their message is a violation of their article 19 rights under the Universal Declaration of Human Rights.

fozolie

I understand that very well

by fozolie on

And you are implying he Green Movement as the injured party. What I observerd it was the other way round which was to make the protests exclusively Green. My other comment was a general note to make people aware of what the aims of the leaders of the Green Movement are.   

Mr. Fozolie


Ari Siletz

Fozolie, you bring honesty to the debate

by Ari Siletz on

You state, "The issue of what the people behind the Green movement want and what the rest of Iranians want will have to come to a head."

 

This is an honest admission that the Shir O Khorshid flag carriers feel at odds with the Greens because they believe the Greens have a political purpose other than that of the flag carriers. Since everyone--including someone you disagree with or suspect of intolerance--has an article 19 right to free speech, a flag confusing his/her  message, distasteful as it may be to you, is a violation of his/her democratic rights.


fozolie

The Intolerance is very telling

by fozolie on

The whole Green Movement outside is quite well orgnaised from inside Iran. There was the same problem and upsets during demonstrations in London as reported elsewhere (they made very effective use of the Britsh Police under the guise of keeping order and segregate the Green part from the rest). At first the arguments for unity and not to give regime an excuse because of a flag was plausible. However we have moved beyond that. The issue of what the people behind the Green movement want and what the rest of Iranians want will have to come to a head.

After talking to the organisers of the Green Movement in London it became clear that some had come from Iran specifically to organize protests and their aim is as stated by their leaders to get the ISLAMIC Republic project back on track.  They are neither insterested or concerned about tolerating anything outside that framework.

Mr. Fozolie


Ari Siletz

Photographic rebuttal

by Ari Siletz on

The photo accompanying this op-ed shows the Shir O Khorshid flag obscuring the Green sign with the probable words, "Fraud" and "Election."

 

The photo conveys the idea that the free speech message of the sign carriers is being censored by the flag carrier through interference. 

 

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights says:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. 

 

The flag carriers action interferes with the information and ideas the demonstrators are trying to convey, and therefore violates the article 19 rights of the Green demonstrators, despite the false appearence that he is innocently exercising his own freedom of speech.

 

As another example of a false and un-democratic appeal to article 19, consider the guys who sit behind you in the theater, who have already seen the movie and keep talking out loud about what is going to happen next in the movie. They cannot reasonably quote article 19 to defend their behavior. 


benross

این نیز بگذرد

benross


آنها که پرچم چنگال مرگ نشان را پرچم ایران می‌دانند نمی‌خواهند هیچ چیزی مدرکی بر آن باشد که اعتراضاتشان برای تغییر نظام است. این از سوی موسوی و خاتمی و کروبی و هوادارانشان قابل درک است. چه به لحاظ اعتقادات باطنی و چه به لحاظ مصلحت مبارزه‌ای که پیگیری می‌کنند. در داخل ایران، کسانی که کل نظام را هدف قرار داده‌اند نیز از اعلام علنی و عرضهٔ شواهد و مدارک عینی چون برافراشتن پرچم واقعی ایران خودداری می‌کنند. این نیز کاملاً قابل درک است. وقت آن هنوز فرا نرسیده است .گو اینکه گهگاه نشانه‌هایی از آن را بر جای می‌گذارند.

اما برای ایرانیان خارج از کشور، پنهان شدن پشت پرچم چنگال مرگ نشان، اجباری از ملازمات مبارزه نیست. این اختیاری است همانطور که برافراشتن پرچم ایران اختیاری است. واکنش سرد و گهگاه خصمانهٔ برخی از ایرانیان خارج از کشور در مواجهه با پرچم ایران، فراسوی تهی کردن محتوای شعارهای آزادی خواهانهٔ آنان، حکایت از این واقعیت دارد که خوب می‌دانند که حق با آنها نیست.

تمام این واکنش‌های عجولانه و خصمانه از این روست که ما - به عنوان یک جامعه - حاضر نیستیم که با خطا و گناه تاریخی خود در حمایت از انقلاب اسلامی بدون دورویی و تزویر رودررو شویم. این است که هر مظهری که یادآور گناه تاریخی‌مان باشد ما را خشمگین می‌سازد. اما در عین حال این را نیز می‌دانیم که آنچه خواستهٔ واقعی ماست، پایان دادن به این نظام و بازگشت به تجدد و دموکراسی است. می‌دانیم که با هزار ترفند هم توجیهاتی از این قبیل که «انقلاب اسلامی تا فلان جایش خوب بود و از بهمان جایش خراب شد» به هیچ جایی نمی‌رسد. این است که رفته رفته در یک پویش درونی، روح خود را آزاد خواهیم کرد وبه همراهش، خشم از پرچم ایران را. پرچمی که یادآور گناهمان است. با پاکسازی روح، این خشم نیز از میان خواهد رفت. سلطنت‌طلبان دیرینه گمان نکنند که با برافراشتن پرچم ایران هنری کرده‌اند. آنها هیچگاه خود را در این «احساس گناه تاریخی» سهیم نمی‌دانستند، گو اینکه به گونه‌ای دیگر باید بدانند. برافراشتن پرچم ایران باید نمادی از تزکیهٔ نفس کل ملت باشد.

اگرچه خارج از موضوع است ولی جسارتاً نکته‌ای را اضافه کنم که به طرفین دعوا مربوط می‌شود. تشدید آنتاگونیسم با طرفداران احمدی‌نژاد به مصلحت ایران نیست. دیروز یکی از طرفداران او به خبرنگار بی‌بی‌سی اعتراض می‌کرد که چرا نظر شخصی خود را در برنامهٔ «نوبت شما» داخل کرده است و با مقایسهٔ عکس‌های ابطحی قبل و بعد از زندانی شدن، نتیجه گیری کرده است. اندیشهٔ این گروه از ایرانیان چنان منجمد شده است که هیچ منطق «آفتاب آمد دلیل آفتاب» در آن نفوذ نمی‌کند. با آنان باید به گونه‌ای دیگر گفتگو کرد. باید از آنها خواست که فرض بگیرند فاجعه‌بار ترین چیزهایی که معتقدند در پی رفتار مخالفان بر ایران واقع خواهد شد، واقع شده است. آزادی کامل عقیده و بیان تحکیم شده است و هر کسی بدون هیچ محدودیتی کاندیدای انتخاباتی می‌شود و به رأی مردم به مجلس می‌رود. آنگاه توضیح بدهند که این عاقبت «فاجعه‌بار» چه تأثیری در معتقدات شخصی آنها خواهد داشت و چه کسی به اعتقادات شخصی آنان و مردمی که به خیالشان سخنگوی آنها هستند تعرض خواهد کرد. البته ادامهٔ دیالوگ کَر نیز باید ادامه یابد هرچند که «آفتاب آمد دلیل آفتاب» به سنگ زمخت میراث افکار حزب توده برخورد خواهد کرد.

شما دوست عزیز، پرچم خود را برافراشته نگه دار. ما سرانجام حق را درخواهیم یافت.

این نیز بگذرد.


Azarin Sadegh

Thank you!

by Azarin Sadegh on

Excellent point!

Azarin