FILM

Complex Women, Simple Men

Kiarostami's “Copie Conforme”

11-Jun-2010 (one comment)
“Copie Conforme” is a film by Abbas Kiarostami which means that it’s s-l-o-w. Slow enough to make you fidget in your seat. Slow enough to take you back to the days of the interminable scenes of couples-- walking apart from each other and not talking—in those excruciating Antonioni films of the sixties. Slow enough to give you time to wonder about the nature of cinema. Should it be entertaining? Should it encourage reflexion? Can it be boring? Then, because it is a film by Abbas Kiarostami, “Copie Conforme” goes way beyond that first impression. >>>

POLYGAMY

من و چهار شوهرم

صدای ناخرسندی زنان در باره سنت توهین کننده چند همسری

11-Jun-2010 (5 comments)
به گونه ای تصادفی، مقاله ای در مجله «مری کلر» با عنوان «چند همسری در اسلام» نظرم را به خود جلب کرد که به دیدگاه های یک روزنامه نگار عربستان سعودی به نام « نادین البدیر» پرداخته بود. در این مقاله آمده است که نویسنده فوق تلاش کرد تا با خلق یک ادعای خیالی پر هیاهو به واقعیت دردناک و ضد انسانی چند همسری در اسلام انتقاد کند. به عنوان یک ایرانی به ذهنم رسید که ماجرای فوق ربط زیادی با جامعه ایرانی ندارد ولی ... در بهت تاسف باری متوجه شدم که برداشت اولیه ام از واقعیت به دور است>>>

DESIRE

A trip to Italy

I knew I was going to miss him but I didn’t want to grieve when he was still in my arms

14-Apr-2010 (6 comments)
I woke up in the middle of the night by the slow sound of his purring. He was in my bed and I hardly knew him. Only for a few days. His chestnut hair and blonde beard were highlighted in the semi-dark room and the light hair on his massive chest was a little shiny, reflecting the light coming from the lampposts in the street. We were in a hotel in Venice and he was actually a total stranger. He introduced himself as Steve and he was American. That was all I knew about him>>>

STORY

نگاه

چیزی که توجه زن را جلب کرد، نگاه خیره و شیفتۀ او در آخرین لحظه بود

06-Mar-2010
زن هر روز ماشینش را در یک کوچه بن‌بست پارک می‌کرد و حدود سه دقیقه پیاده می‌رفت تا به محل کارش برسد. هوا ابری بود. زن فکر کرد:«امروز حتماً بارون میاد.» در میانۀ راه، مردی را دید که به سویش می‌آید؛ انگار که درخواستی دارد. به چند قدمی هم که رسیدند، با شنیدن صدای آژیر پلیس، مرد لحظه‌ای سرِ جایش ایستاد، خیره به زن نگاه کرد، سپس ناگهان برگشت و با سرعت از او دور شد>>>

SEXUALITY

Give & Take

Give & Take

Photo essay: Discussing sexuality in Iranian culture

by shirindokht
14-Dec-2009

>>>

SEXUALITY

"دادن" و "گرفتن" به جای "کردن" و "شدن"

میزگرد بررسی رفتار جنسی ایرانیان

13-Dec-2009 (6 comments)
در میزگردی که روز یکشنبه ششم دسامبر ۲۰۰۹ در شهر ریچموند ایالت کالیفرنیا تشکیل شد مسئلۀ "آزادی جنسی در فرهنگ ایرانی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میزگرد که از سری نشست‌های بنیاد فرهنگی همزبان بود خانم‌ها شهرنوش پارسی‌پور (نویسنده و اسطوره‌شناس)، عزیزه رضائیان (روان‌درمان‌گر کودک و خانواده)، فرزانه ثابتان (مترجم و اندیشمند مسائل فلسفی و جامعه‌شناختی)و دکتر بهمن دادگستر (روانشناس) شرکت داشتند. گردانندۀ این نشست منصور تایید بازیگر تئآتر و نمایشنامه‌نویس مقیم شمال کالیفرنیا بود>>>

DESIRE

تلفن زدم

شکل ظاهریش مثل همجنس گراهای زن دیگری که می شناختم نبود

26-Oct-2009 (21 comments)
برای یک دورهء آموزشی یک ماه در شهر دیگری سکونت داشتم. یکی از همکلاسی هام یک زن لاغر و قد بلند و زیبا بود. اسمش زو بود. از روز اولی که دورهء ما شروع شد باهم دوست شدیم. خیلی شوخ طبع و با مزه بود و خیلی با هم می خندیدیم. صبح ها از هتل محل اقامتمان تا ساختمان شرکتی که کلاسها در آن تشکیل می شد پیاده میرفتیم و غروب ها با سایر هم کلاسی ها به شام می رفتیم. وقتی هفتهء سوم دورهء ما آغاز شد، اتفاق عجیبی افتاد>>>

TANZ

Thus Spoke Zan Oosta

God created Iranian women to look good and to fix men

25-Oct-2009 (27 comments)
Once upon a time, a nice gal who was getting restless about running out of time for finding serious marital prospects went to Zan Oosta, her cynical but experienced friend who put it to her thusly: “Cast the broadest net that you can, aiming to catch the biggest and best but be ready to settle for the bottom feeders. For increased chances, string along a few, put them through hell and whoever lasts the longest is the one nature selected for you through its law of survival of the dumbest>>>

HUMOR

What Women Don't Want

"I hate you because you're a man... Men would never understand anything they're supposed to.”

25-Sep-2009 (11 comments)
I was at a party when I was rushed to the roof of the building to save this beautiful Iranian woman who wanted to jump because another lady in the party was wearing the same exact dress as her. "Don't jump!" I screamed as I finished my beer and hid the empty bottle behind the air conditioner as you're supposed to. "Give me one good reason," she said as she gave me a sad, distraught look. "Look, I didn't think there would be a quiz when I was volunteered to come up here to play suicide prevention or else I would have studied. I can't think of a good reason. Can I give you 2 bad reasons instead?">>>

STORY

Coffee and Conversation (4)

“Reza: What’s wrong? Why are you so pale?”

12-Sep-2009 (14 comments)
Men come in all shapes and sizes. Yet there is something distinct about the Iranian man; for however ordinary his looks may be in his youth, the passage of time is kind to him. No matter what his shortcomings, philosophies or occupation, one thing is for certain; the Iranian man ages well. Nowhere is this more apparent than when he has been groomed throughout a long marriage to a woman who is a notch or two above him. It is as if she has taken an eraser and painstakingly softened the edges. Having carefully done away with the coarse language, the poor taste in clothing and the uncouth mannerisms; she has lovingly filled the void with refined sensibility>>>

SEX

I, The Prostitute

At that moment it reminded me of the phrase Velvet Revoultion and I started to laugh

17-Aug-2009 (19 comments)
My friend in the gym told me about a fucking system in Tehran. She told me about a woman, whom I would like to call Z, in the center of this business. Nobody knows Z's real name but she frequents places like boutiques, galleries and movie houses to have contact with her customers, both male and female. Her customers are well-to-do men and women, mostly married, who want to have discreet sex and would pay good money for it. Then she would find men for women or vice-versa and after taking hefty amount of money, will take them to some apartments in different parts of the city for a few hours of passionate sex. No identity asked from any sides of the deal>>>

INTERESTING

Becoming a Mind Reader

Today I’m going to talk to you about The Eyes, The Hips, and The Skin

07-Aug-2009 (3 comments)
What I’m about to reveal to you is not that difficult. As a matter of fact, it’s very easy. The truth is you already know how to do this. Here’s how it works. What I’m going to show you is – you observe yourself doing it and be more conscious when others do it. There are three things I’m going to talk to you today – The Eyes, The Hips, and The Skin. All three of them give you unconscious signals when someone communicating with you. Remember, when somebody is communicating, they are communicating more than the word that they are communicating. There’s body language, tone of voice and many other things.>>>

DELICIOUS

Homecoming

Wandering through the corridors of desire

11-Jul-2009 (7 comments)
The first explosion takes me by surprise for its hasty arrival. He has lit a match under me, so it seems. A flash flame sweeps across my body, presently starting a fire. He’s taken me to the first vista on this delicious hike. I sense the ripples across my skin as my mind bobs along the calm waters of post-orgasm bliss. His hand continues to explore in between my legs, kissing every inch with the fingertips. I moan - a moan of gratitude, delight and wonderment, wrapped into one. I turn to him now, touching his face, running my fingers over his eyelids, along the bridge of his nose, caressing his right cheek ever so lightly before my hand traces his lips where a gentle and quiet smile is lingering>>>

DESIRE

هوس های سکسی مارسیا

فصلی از رمان

05-Jun-2009 (one comment)
مارسیا هر روز صبح که از خواب بیدار می شود پرده های کلفت اتاق را به کناری می زند تا آفتاب بی رمق جزیره تمام زورش را بزند تا کمی اتاق را گرم کند آنقدر که صورت در سایه مانده اش را روشن تر کند تا که چشم هایش رمق بگیرد. تصور کن نور درست ما بین چشم های سیاه و درشتش بتابد و مارسیا شروع به خندیدن کند. صدای ریزش آب چه از داخل حمام و چه از شیرهای دستشویی و آشپزخانه باید از خانه شنیده شود. به قول خودش حس جنسی غالبی دارد که روزش را می سازد. با حوله ی کوچکی که به رنگ شیره ای است از حمام بیرون می آید و آگاهانه سعی می کند سفت به کمرش بسته نباشد تا با تلنگری به پایین غلت بخورد و سعی هم می کند که حواس پرت نشان داده شود!>>>

RELATIONSHIPS

Sexual revolution

Excerpt from "Sexual Politics in Modern Iran"

27-May-2009 (6 comments)
One of the best-known examples of love and reciprocity in mystic circles appears in an account of the life of Rumi, the greatest Sufi poet in the Persian language, whose followers founded the Mevle known for its ritual whirling. While living in Konya in 1244, Rumi forged an intense bond with Mawlana Shams Tabrizi, a mystic and accomplished teacher who claimed to have reached union with God. Theirs was a unique relationship since both were mature and renowned masters. Franklin Lewis writes that contemporaries defined their relationship as falling in love, which Franklin qualifies as a “Platonic love of a disciple for his teacher.” Rumi took Shams home, “ where they lived happily for a year or two before the disciples of Rumi became to act on their jealousy”>>>