M. Saadat Noury
08-Jul-2012 (8 comments)

گلچینی از سروده هایی پیرامون "نیکنامی" از فردوسی ، سعدی ، حافظ و دیگران

>>>
M. Saadat Noury
06-Jul-2012 (4 comments)
The history of the sound movie production in Iran can be traced back to the early 1930s. >>>
M. Saadat Noury
01-Jul-2012 (17 comments)

گلچینی از سروده های سرایندگان پیشین و معاصر در زمینه ی پرواز

>>>
M. Saadat Noury
28-Jun-2012 (3 comments)
On Mirza Saleh Shirazi, and more... >>>
M. Saadat Noury
25-Jun-2012 (6 comments)

خواهم بروم ، به سر ز مین نور ... 

>>>
M. Saadat Noury
21-May-2012 (9 comments)

مگر بد بود ، درستی ، راستی
چرا دنیای ما ، پر از دروغ شد

>>>
M. Saadat Noury
17-May-2012 (15 comments)

دانی آخر چیست ...

>>>
M. Saadat Noury
15-May-2012 (2 comments)

غیرنام نیک ، چیزی درجها ن هرگز مخواه

>>>
M. Saadat Noury
13-May-2012 (11 comments)
The most common definitions, and the historic model of secularism, together with the various views on this subject, and some quotations and a few poems about secularism >>>
M. Saadat Noury
12-May-2012 (18 comments)

به مناسبت روز مادر وهمزمان با گرامیداشت مقام والا و بسیار ارزنده ی مادر ، سروده هایی ازبرخی شاعران پارسی گوی را درباره ی مادر با یکدیگر مرور می کنیم

>>>
M. Saadat Noury
09-May-2012 (10 comments)

دو سروده و یک نوشتار

>>>
M. Saadat Noury
06-May-2012 (14 comments)
از با م خا نه ها همه بشنید یم
همبستگی ‌پیام نخستین است
>>>
M. Saadat Noury
20-Apr-2012 (24 comments)
On the occasion of Saadi Day, which coincides with either 20 or 21 April. >>>
M. Saadat Noury
18-Apr-2012 (4 comments)

سروده ای به فارسی و انگلیسی

>>>
M. Saadat Noury
15-Apr-2012 (14 comments)

شاهد از خواجه ی شیراز ، ز حا فظ  آمد
آن که او را ، همه دم ، راهگشا می بینم

>>>