همنشین بهار
04-Jun-2012 (2 comments)
یکی از برجسته ترین رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان>>>

AZERBAIJAN

Under Construction

Under Construction

Photo essay: The ongoing formation of the Republic of Azerbaijan

by Keyvan Tabari
04-Jun-2012 (5 comments)

>>>

INSULT

ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟

تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن، رذیلت است ولو آزادانه انجام شود

04-Jun-2012 (121 comments)
روی سخن با کسانیست که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند. روی سخن با دین ستیزانی است که بنام نقد اهانت و نفرت می پراکنند و رقم مغلطه بر دفتر دانش میکشند و سر حق بر ورق شعبده ملحق میکنند>>>

IDEAS

Hidden Aggression

Cyberattacks challenge ideas of war – and peace

04-Jun-2012
Many countries are searching for new, less visible methods of aggression. The offensive cyberwar techniques now being readied or practiced by the US, China, and others could be only the latest method of conflict. This trend toward hidden and almost endless war raises troubling questions. When does war start and peace end? Who in government should approve such aggression and be held accountable for it? And how can citizens respond if the nature of conflict doesn’t fit old concepts of war?>>>

DIVERSITY

The Changing Face of "We the People"

From Reza to Rhea

04-Jun-2012 (3 comments)
America once took pride in calling itself and being known as the great “Melting Pot.” This seems no longer to be the case. As a nation and a people we seem to have developed a severe case of historic and hereditary amnesia. Worse than that, we have developed another severe inflammation of color phobia stoked again by fear mongers driven by destructive stereotypes. What has brought us in this new time to this old challenge regarding our identity as a nation?>>>

BAHAI

Witch Hunt

Reza Allamehzadeh's “Iranian Taboo”

04-Jun-2012
Iranian documentary filmmaker Reza Allamehzadeh has exposed the plight of Bahá’ís in Iran with a new documentary called “Iranian Taboo.” Adherents of the faith have been persecuted by the Iranian Islamic Republic because they are considered un-Islamic. Banned from Iran himself (but not a Bahá’í) Allamehzadeh enlisted the help of friends in the country who recorded footage clandestinely and produced this film>>>

فتوا

AZADI

گیتا

حتماً می دونی زندگیمو نجات دادی‎

04-Jun-2012 (one comment)
فکر نکنم چیزی از تهران بچگی هایم یادم مانده باشد. پدر و مادرم خیلی قبل از انقلاب به امریکا مهاجرت کرده بودند، موقعی که من تازه هشت ساله بودم. ولی آنها با عشق ایران بار آمده بودند. عشق به تاریخ غنی و زیبایی طبیعی فوق العاده آن. یادم هست هنگامی که در باره جنبه هایی از زندگی در ایران یاد می کردند صحبتشان آمیخته با دلتنگی غریبی بود>>>

POETRY

 سرود های ماندگار عشق ۱۱

آخرین سرود: مناجات

04-Jun-2012 (16 comments)
ای به گلستان و چمن رنگ و بو
رنگ گل و برگ گل و بوی او

ای تو رگ تک تک اعضاء من
خفته به اجزای تمام بدن >>>
ahang1001
04-Jun-2012 (4 comments)
by Ernesto Duarte >>>
fozolie
04-Jun-2012 (4 comments)
Iranians have an infinite capacity to re-invent themselves>>>

Of bumps and bombs...

First Amendment

Nuclear Monitor Announces New Talks with Iran

nytimes.com
recommended by First Amendment
04-Jun-2012
>>>

پایان یک زندگی

«مرگ بر سلطنت»