جیمز کامرون

shapourian
Radio Zamaneh / اکبر فلاح زاده
recommended by shapourian
17-Jun-2011
>>>

TRAVELER

Margarita With a View

Margarita With a View

Photo essay: Vacationing in Sayulita, Mexico

by Sid Sarshar
17-Jun-2011 (24 comments)

>>>

ای. ال. دکتروف

shapourian
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
recommended by shapourian
17-Jun-2011
>>>

پلاسیدو دومینگو

shapourian
//zamaaneh.com/radiocity/2010/11/post_646.html / اکبر فلاح‌زاده
recommended by shapourian
17-Jun-2011
>>>

Hadi Saber and Boby Sands.

mullahs graduation ceremony: picorial

Ari Siletz
17-Jun-2011 (11 comments)
the quality of the lyrics doesn’t explain why the song is such a big hit. >>>

به خشم آئید

پندارنیک
aayande.wordpress.com / رضا نافعی
recommended by پندارنیک
17-Jun-2011 (one comment)
>>>
Darius Kadivar
17-Jun-2011 (7 comments)
King Mohammed VI announced a series of constitutional reforms in a speech Friday night aimed at turning his country into a constitutional monarchy>>>

اینو چی‌ میگین؟

Sahameddin Ghiassi
17-Jun-2011 (2 comments)
 متاسفانه آدمهایی که از اعتماد این چنین سو استفاده میکنند  برای دیګران و برای عموم مردم سرمایه ای منفی بجای میګذارند   و اعتماد عمومی را ازبین میبرند   >>>